NÁŠ PROGRAM JE PROMYŠLENÝ ROZVOJ HOROMĚŘIC

Příjemné místo k životu

Chceme, aby Horoměřice byly příjemným místem pro všechny generace. Aby tu děti našly bezpečné místo pro své hry, dospělí kulturní a sportovní vyžití a senioři klid a spokojené stáří. Začneme budovat centrum obce v bývalém statku a jeho památkově chráněném zámečku. Využijeme bývalý cukrovar na multifunkční společenský sál. Chceme, aby díky areálu začala obec znovu žít, aby se tu konaly trhy, koncerty, letní kino, společenské akce... Vysázíme nové stromy, budeme rozšiřovat parkovou zeleň a vybudujeme naučné stezky a cyklostezky (také k Lidlu a na Lysolaje).

Co dále uděláme...

...pro všechny obyvatele

 • Podpoříme lepší zdravotnictví v obci včetně specialistů
 • Podpoříme spolkové aktivity: AFK Horoměřice, Sokol Horoměřice, rybáře, dobrovolné hasiče, chovatele, florbalová družstva TBC a BBB Horoměřice, MTB Horoměřice
 • Postavíme přírodní hřiště pro cvičení a posilování dospělých i dětí, miniskatepark pro mládež
 • Zavedeme lepší třídění ve sběrném dvoře a využijeme poslední trendy a zákonné úpravy pro nakládání s odpadem
 • Po diskusi s občany zavedeme motivační systém sběru odpadů s cílem snížit cenu, kterou za odpad platí
 • Zprovozníme obecní kompostárnu, což bude mít příznivý vliv na životní prostředí a zároveň přinese úspory
 • Vybudujeme veřejné WC

... pro rodiny s dětmi a střední generaci

 • Co nejrychleji zahájíme přípravu stavby 3. pavilonu školky
 • Budeme iniciovat a podpoříme vznik neformálního vzdělávání dětí např. Lesní školka, domácí školka a apod.
 • Podpoříme kvalitní výuku jazyků pro děti ve školce a ve škole, i pro zájemce ostatních věkových kategorií
 • Zaměříme se na bezpečný pohyb dětí úpravou a údržbou přechodů, chodníků, cyklostezek
 • Podpoříme vznik komunitní zahrady

... pro seniory:

 • Rozšíříme pro všechny zájemce možnost pravidelného stravování s rozvozem obědů
 • Pomůžeme seniorům rozumět světu peněz a počítačů prostřednictvím přednášek a kurzů
 • Podpoříme domácí zdravotní péči
 • Budeme podporovat zajištění pečovatelské služby
 • V případě potřeby pomůžeme s právními službami
 • Podpoříme pravidelné setkávání seniorů v klubu

... pro podnikatele

 • Podpoříme kvalitní internetové připojení v celých Horoměřicích
 • Budeme zveřejňovat informace o službách místních podnikatelů ve Zpravodaji jedenkrát ročně zdarma a dále za zvýhodněnou cenu inzerce
 • Budeme podporovat místní farmářské trhy

Doprava a bezpečnost

Ve spolupráci s okolními obcemi chceme omezit průjezd kamionů. Na základě dopravní studie a revidovaného územního plánu zlepšíme průjezdnost Horoměřic. Např. tak, aby nové ulice nekončily jako slepé a navazovaly na sebe. Zvýšíme propustnost komunikací instalací semaforů, a pokud to půjde, stavbou kruhového objezdu, nebo inteligentními semafory na hlavní křižovatce. Průjezd obcí zklidníme úsekovými radary.

Dále:

 • Budeme spolu s ostatními obcemi regionu pokračovat v tlaku na Středočeský kraj, abychom dosáhli zákazu jízdy kamionů na silnici Ruzyně - Horoměřice. Řešením je urychlené vybudování přeložky mezi Ruzyní a Kralupy.
 • Od Středočeského kraje budeme požadovat udržování kvalitních povrchů krajských komunikací
 • Budeme více využívat obecní policii při dohledu nad dopravou v obci
 • Vybudujeme chodníky a cyklostezku ve směru na Lysolaje a k prodejně Lidl
 • Vybavíme obecní údržbáře technikou na opravy zámkových povrchů ulic a využijeme zaměstnance obce na menší opravy nerovností, propadlých kanálů apod.
 • Zkvalitníme dopravní značení a budeme jej pravidelně čistit a udržovat
 • Rozšíříme a zkvalitníme kamerový systém v obci a postupně doplníme kamerovou centrálu pultem pro zabezpečení objektů v obci

Rozvoj obce a životní prostředí

Začneme plánovat dlouhodobý rozvoj - především pro obyvatele, ne pro developery. Chceme podřídit budoucí novou výstavbu charakteru obce, nestavět velké bytové domy, ale rozvolněnou zástavbu rodinných domů.
Ve spolupráci s odborníky a obyvateli zpracujeme Koncepci dlouhodobého rozvoje Horoměřic. Tento dokument předložíme k diskusi všem obyvatelům obce a jejich názory zapracujeme. Koncepce se po schválení zastupitelstvem stane základním dokumentem pro budoucí udržitelný a promyšlený rozvoj obce.

Dále:

 • Doplníme územní plán o pozemek na stavbu domova seniorů, sportovního stadionu (bazénu), kryté sportovní haly a střední školy
 • Zahájíme pravidelný monitoring životního prostředí. Žádná dosavadní studie totiž neobsahuje součet všech vlivů letecké a dopravní zátěže na zdravotní stav obyvatel Horoměřic.
 • Na úrovni mikroregionu (Statenice, Velké Přílepy, Tursko aj.) budeme koordinovat postup při snížení exhalací z dopravy
 • Naše údržba bude pravidelně čistit vozovky, abychom tak snížili prašnost v obci
 • Budeme rozšiřovat parkovou obecní zeleň (i výkupem pozemků) se zaměřením na celoroční a odolnou zeleň. O obecní zeleň se budeme lépe starat a vybavíme ji odpadkovými koši pro venčení psů.
 • S majiteli pozemků a objektů na okrajích obce se pokusíme najít cestu, jak tato často nehezká místa "zkrášlit".
 • Společně s okolními obcemi chceme začít budovat pěší/cyklo stezky a propojit je co nejširším pásem zeleně s obcí a roklemi, které upravíme.

Moderní a otevřená radnice

O naší práci budeme pravidelně informovat na Facebooku obce, ve zcela novém Zpravodaji a samozřejmě i tradičními vývěskami. Chceme dostávat zpětnou vazbu k naší práci. Budeme podrobně informovat o rozhodnutích rady, o činnosti komisí a výborů. Na všechna jednání komisí i výborů zajistíme přístup občanů a umožníme projednání jejich podnětů.

Dále:

 • Detailnější informace ze všech oblastí práce obecního úřadu umístíme na web obce
 • Zavedeme online přenos z jednání zastupitelstva, budeme využívat moderních komunikačních kanálů
 • Zveřejníme všechny smlouvy obce na internetu
 • Obecní zpravodaj přestane být hlásnou troubou radnice, bude vyvážený a informačně bohatý a budeme jej distribuovat i elektronicky
 • Zajistíme rovný přístup radnice ke všem obyvatelům, vlastníkům a dodavatelům obecních zakázek
 • Programy zastupitelstva budeme zveřejňovat detailněji, aby mohla probíhat větší diskuse občanů
 • Zřídíme stavební komisi pro lepší a širší informovanost v oblasti územního rozvoje obce
 • Minimálně dvakrát ročně přineseme občanům zprávu o činnosti obecní policie

Hospodárná a efektivní radnice

Obec má slušné příjmy, s nimiž budeme hospodařit efektivněji než současná radnice. Budeme sledovat a maximálně snižovat výdaje obce ve všech oblastech. Naším cílem je v obecním rozpočtu ušetřit 10 až 20 procent režijních nákladů. Tyto miliony použijeme pro zlepšení kvality života v Horoměřicích.

Dále:

 • Chceme více odborné a méně politické řízení obce. Proto chceme zavést funkci profesionála - tajemníka obecního úřadu. Kvalifikační předpoklady tohoto úředníka budou základem pro zvýšení efektivity a transparentnosti řízení obce.
 • Budeme sledovat a maximálně snižovat finanční náklady obce ve všech oblastech. Zavedeme nabídková řízení několika uchazečů u zakázek od 250 000 Kč, i když to zákon nepožaduje.
 • Chceme více zapojit kvalifikované občany ve finančním výboru, protože podrobnější sledování všech nákladů je základní předpoklad pro jejich snižování
 • Provedeme audit hospodaření obce se zaměřením na možnou úsporu nákladů, ne pouze povinný každoroční účetní audit. Cílem je uspořit 10 až 20 % režijních nákladů.
 • Zefektivníme současné odpadové hospodaření, zavedeme motivační systém pro občany
 • Budeme ekonomicky stimulovat občany, kteří v Horoměřicích žijí, aby zde měli trvalé bydliště. Obec tím získá více daňových příjmů.
 • Od investorů budeme požadovat přiměřené náklady na infrastrukturu nebo její vybudování, kterou vyvolá nová zástavba
 • Budeme se snažit získat co nejvíce prostředků od letiště na zlepšení kvality života občanů
 • Budeme v regionu maximálně spolupracovat se sousedními obcemi v oblastech společných ekonomických zájmů. Chceme aktivní účast obce v regionálním hospodaření s vodou a co nejnižší ekonomickou cenu vodné - stočné.
 • Chceme, aby většinu a předsedu ve finančním a kontrolním výboru měla opozice, která tak bude moci - na rozdíl od současnosti - činnost rady kvalifikovaně kontrolovat
 • Omezíme náklady výborů a komisí (snížíme výši odměn). Zrušíme zvláštní výbor, který jmenoval současný starosta (agendu přebere komise životného prostředí). Náklady na komise dosáhly ročně cca 600 000 korun (za 4 roky 2,5 milionu).
 • Jsme proti členství zaměstnanců obce, příspěvkových organizací a členů obecní policie ve finančním a kontrolním výboru jako je to dnes (možný střet zájmů).
 • Zavedeme participační rozpočet - o části rozpočtu rozhodnou občané přímo
 • Snížíme náklady a usnadníme občanům život zavedením online plateb za vodu, popelnice apod.