Strategický plán obce Horoměřice

14.11.2017

Změny v katastru obce mezi lety 2003 až 2017 - zástavby, území k zástavbě a úbytek zeleně (sadů).

Obec potřebuje pro realizaci svých záměrů vypracovat strategický plán (např. žádosti o dotace). Z předloženého přípravného strategického dokumentu vybrány negativní rizika a hrozby, které kontrastují se závěrem strategické vize.

Navržená strategická vize

Obec Horoměřice se bude v příštích deseti letech vyváženě rozvíjet, podrží si pevný urbanistický řád a charakter rezidenční lokality, doplní občanskou vybavenost a bude příjemným místem pro život všech obyvatel.

Prioritní problémové okruhy

 •  Technická infrastruktura a komunikace
 •  Občanská vybavenost
 •  Kulturní dědictví a památky
 •  Životní prostředí

Rizika a hrozby pro obec Horoměřice obsažené v analýze

 • Nadměrná poptávka po rozšiřování stavební výstavby
 • Expanze Prahy a dalších obcí
 • Omezení příjmů ze státního rozpočtu a omezení dotací
 •  Možnost zadlužení obce v souvislosti s realizací nutných investic
 • Pokračující rozvoj letiště Ruzyně
 • Zvyšování intenzity silniční dopravy
 • Celkové neřešení dopravy na sever od Prahy
 • Riziko zhoršení stavu životního prostředí v souvislosti s rozšiřováním pražské aglomerace
 • Vyčerpání kapacity veřejné dopravy

Doplněno o hrozby uvedené v analýze pro obec Horoměřice v podkladech ORP Černošice z roku 2014:

 •  Zastavění nivních ploch
 • Nárůst automobilové dopravy v souvislosti s dopravou do/z Prahy
 • Trvalý zábor ZPF (zejména 1. a 2. třída ochrany)
 • Vyčerpání kapacity příjezdových komunikací vedoucích radiálně do Prahy
 • Rozvoj letiště - omezení bytové výstavby v okolních obcích
 • Snížení kvality bydlení v důsledku hygienické zátěže (hluk a emise z dopravy, provoz výrobních a skladových areálů
 • Nedostatečná doprovodná zeleň
 • Nová zástavba umístěná ve volné krajině bez návaznost na původní sídlo

Udržitelný rozvoj?

Přidejme ještě nehodnocený vliv plánovaného dálničního okruhu, stále sílící nekoncepční obecní dopravní zatížení, jedná se ještě o (ne)udržitelný rozvoj?

Koeficient ekologické stability v obci je základním ukazatelem kvality životního prostředí. Jde o podíl ekologicky významných ploch (lesy, pastviny, mokřady, rybníky, sady, louky atd.) k plochám nízké ekologické stability (zastavěná plocha, orná půda, chmelnice, vinice atp.). Za stabilizovaná území se zachovalou přírodou se považují katastry s koeficientem nad 2,0. Pro Horoměřice byl v roce 2015 koeficient

ekologické stability 0,28. Koeficient pod 0,2 znamená silně narušené prostředí.

Není kam spěchat?

Jak se projevuje rychlý rozvoj obce a okolí na životě obyvatel. Každodenně zažíváme zvyšující se dopravní komplikace pro každého z nás. Obec se pomalu stává odstavným prostorem pro dojíždějící do Prahy. Pro místní se komplikuje doprava po obci a nájezdy na hlavní silnici, dostupnost Prahy pro automobilovou  dopravu je náročná na čas a nervy. Problematické parkování v Praze 6, i na prázdných zónách je pro delší parkování finančně náročné. Velikost již povolených zastavitelných ploch v obci není malá, o koordinaci strategického plánování s obcemi v regionu a Prahou jsem zatím neslyšel. Tyto skutečnosti nám nedávají optimistický výhled. Vyvstává otázka.

Povede rychlý postup další zástavby k dosažení navržené vize nebo jen k uspokojení poptávky po další zástavbě?