NÁVRH SNK NAŠE HOROMĚŘICE pro zastupitelstvo 13.9. 2022: PROGRAM OBCE HOROMĚŘICE NA PODPORU RODIN S DĚTMI A SENIORŮ

09.09.2022

V souvislosti s tíživou ekonomickou situací v důsledku vysoké inflace a nárůstu cen energií v rodinách s dětmi a seniorů, připravila Obec Horoměřice program na podporu těchto skupin občanů Obce Horoměřice.

Podpora rodinám s dětmi

Pro koho je určena

Podpora je určena pro děti s trvalým pobytem na území obce Horoměřice, které navštěvují MŠ Horoměřice, okres Praha-západ, ZŠ Horoměřice a družinu při ZŠ Horoměřice, jejichž zřizovatelem je Obec Horoměřice, ve školním roce 2022/2023.

Výše podpory a podmínky podání žádosti

 • Obec Horoměřice poskytne podporu rodinám na úhradu části školkovného na dítě navštěvující MŠ Horoměřice, okres Praha-západ ve výši 500 Kč/měsíc;
 • na úhradu části stravného na dítě navštěvující ZŠ Horoměřice (tj. pro dítě ve věku 7-10 let ve výši 231 Kč/měsíc, pro dítě ve věku 11-14 let ve výši 252 Kč/měsíc);
 • na dítě navštěvující družinu při ZŠ Horoměřice ve výši 150 Kč/měsíc.

Podporované období je školní rok 2022/2023.

Podporovány budou děti žijící ve společné domácnosti, v níž je:

 • Pobíraná dávka "Přídavek na dítě" (alespoň v některém měsíci roku 2022) nebo
 • Pobírána dávka "Příspěvek na bydlení" (v prvním nebo druhém čtvrtletí roku 2022).

Jak požádat

Žádosti o podporu podávají rodiče nebo zákonní zástupci dětí prostřednictvím Obecního úřadu Horoměřice formou vyplněného formuláře spolu s čestným prohlášením žadatele.

V případě podpory rodinám s dětmi, které navštěvují MŠ Horoměřice, ZŠ Horoměřice a družinu při ZŠ Horoměřice, jejichž zřizovatelem je Obec Horoměřice, nebude obce Horoměřice poskytovat pomoc přímo rodičům nebo zákonným zástupcům dětí, ale příspěvkovým organizacím, které tyto služby pro děti zajišťují.


Jednorázový příspěvek samoživitelkám/samoživitelům

Pro koho je určena

Podpora je určena pro děti samoživitelek/samoživitelů s trvalým pobytem na území obce Horoměřice, mladší dvou let ke dni 1.10.2022.

Výše podpory a podmínky podání žádosti

Obec Horoměřice poskytne jednorázovou podporu na dítě samoživitelkám/lům ve výši 5 000 Kč na dítě.

Podporovány budou děti žijící ve společné domácnosti, v níž je:

 • Pobíraná dávka "Přídavek na dítě" (alespoň v některém měsíci roku 2022) nebo
 • Pobírána dávka "Příspěvek na bydlení" (v prvním nebo druhém čtvrtletí roku 2022) nebo
 • Žijí samostatně a jejich příjem (popř. další jejich příjem) činí v součtu maximálně 15 000 Kč měsíčně.

Jak požádat

Žádosti o podporu podávají rodiče nebo zákonní zástupci dětí prostřednictvím Obecního úřadu Horoměřice formou vyplněného formuláře spolu s čestným prohlášením žadatele.

Podmínkou pro výplatu podpory je podání žádosti, uzavření darovací smlouvy se žadatelem.

Podpora bude vyplacena převodem na účet uvedený v žádosti nebo v hotovosti v pokladně OÚ Horoměřice.Jednorázový příspěvek na úhradu místního poplatku a příspěvek na úhradu energií za domácnost pro seniory starší 70 let

Pro koho je určena

Podpora na úhrady místního poplatku a energií za domácnost je určena pro osobu s trvalým pobytem na území obce Horoměřice, je starší 70 let ke dni 1.10.2022, je poživatelem starobního vdovského důchodu a pokud tato osoba nevyužívá pobytové sociální služby.

Podporováni budou poživatelé starobního vdovského důchodu žijící na území obce Horoměřice kteří

 • jsou starší 70 let ke dni 1.10.2022
 • žijí samostatně a pobírají starobní, vdovský v maximální výši 16 000 Kč nebo jejich další jiný příjem a pobíraný důchod činí v součtu maximálně 16 000 Kč měsíčně nebo
 • žijí ve společné domácnosti se svým partnerem, manželem, druhem, případně dalšími spolužijícími osobami a jejich příjem připadající na člena společné domácnosti činí vč. důchodu a dalších jiných příjmů v součtu maximálně 13 000 Kč.

Výše podpory a podmínky podání žádosti

V případě poživatelů důchodu, kteří žijí samostatně, činí výše podpory 5 000 Kč, v případě poživatelů důchodu, kteří žijí ve společné domácnosti činí výše podpory 3 000 Kč na každého člena domácnosti, který je podporovaným poživatelem důchodu.

Jak požádat

Žádosti o podporu podávají osoby starší 70 let ke dni 1.10. 2022, kteří jsou poživateli starobního, vdovského důchodu a nevyužívají pobytových sociálních služeb a splňují podmínky podání žádosti, prostřednictvím Obecního úřadu Horoměřice na základě vyplněného formuláře spolu s čestným prohlášením žadatele.

Podmínkou pro výplatu podpory je podání žádosti, uzavření darovací smlouvy se žadatelem.

Podpora bude vyplacena převodem na účet uvedený v žádosti nebo v hotovosti v pokladně OÚ Horoměřice.