Potřebujeme redakční radu?

20.08.2017

Chceme redakční radu?

Ptá se paní místostarostka ve Zpravodaji č.4-2017. Z textu článku lze vyvodit, že jediným redaktorem i redakční radou horoměřického Zpravodaje je vlastně pí. Kohoutová. Autorka uvádí absurdní argumenty.  Opravdové perly si dovolím citovat v odstavci Konspirace a manipulace. Připomínám, že všechny mnou použité a citované argumenty v článcích jsou texty z návodu společnosti Oživení, která se hodnocením obecních periodik věnuje profesionálně. Podstata mého návrhu je uvedena pod nadpisem Fakta.

Konspirace a manipulace pí. Bc Kohoutové

"My dříve narození už jsme se s něčím podobným setkali. Komunistický režim na to měl celý úřad (Úřad pro tisk a informace - ÚTI), který dohlížel, aby se k občanům prostřednictvím médií dostávaly pouze ty správné informace. Dnes si tuto funkci vrchního cenzora chce alespoň v Horoměřicích přisvojit SNK Naše Horoměřice."

Odpověď: 

Bude mi letos 64 let, takže si dovolím tvrdit, že o cenzuře za komunistů vím přece jen víc. Za koho dříve narozeného argumentuje p. Kohoutová? I když se v poslední době stává mezi politiky módou srovnávat současný stav s dobou za minulého režimu, slušný člověk by si měl přece jen dobře rozmyslet slova jako cenzura... Nezávislá redakční rada nemůže být složena pouze ze zástupců jedné strany, jako je dosud. Tento argument je skutečnou konspirační perlou osoby s jasným střetem zájmů.

"Ideální stav podle zástupců Našich Horoměřic (s redakční radou). Všechny došlé příspěvky se sejdou u redakční rady. To je nikým nevolený orgán, obsazený zástupci opozičních Našich Horoměřic a dalšími členy (?). Nesmí v ní být ovšem nikdo z vedení obce ani z vítězné kandidátky.

Odpověď: 

V pravidlech se mluví pouze o členu exekutivy - radní, (místo)starosta - takže jde opět o manipulační argumenty vymyšlené pí. Kohoutovou.  

"Redakční rada posoudí obsah příspěvků a rozhodne, který smí být uveřejněn a který ne. Starosta, místostarosta nebo radní nemá automatické právo na otištění svého příspěvku. Radnice tak nemůže svobodně informovat o své činnosti, ačkoli jde o "radniční noviny"." 

Odpověď: 

Radní, starosta a každý občan má mít stejné možnosti publikování a přístupu redakční rady. Paní Kohoutová nechce evidentně obecní zpravodaj všech občanů, ale pouze radniční. Každý může poslat příspěvek, nebude však znát obsah celého zpravodaje.

"Autor za obsah svého článku nemůže nést odpovědnost, protože ten může být upraven - cenzurován. Za obsah celého zpravodaje odpovídá redakční rada. Vycházejí pouze články, které prošly cenzurou redakční  rady. Právo na odpověď je nežádoucí (viz článek "Sběrné komunikace", jehož autorem je člen Našich Horoměřic doc. Polák, ve zpravodaji č. 3/2017: "žádám, aby pan Kášek ... nepokračoval v psaní dalších článků k problematice").

Odpověď: 

Paní Kohoutová vystupuje jako manipulátor a obranář celé rady (obecní = redakční), uvádí nesmyslné argumenty hájící stávající stav. Chybí jen polemika s argumenty uvedenými v návrhu. Čtenář si jistě pamatuje její komentáře ke kritickým článkům jako jediného redaktora s přístupem k textu celého Zpravodaje.

Fakta

Dne 14.4. 2017 projednala obecní rada můj návrh za přítomnosti p. Káška. Pro hlasovalo 5 radních, nic více  zápis neuvádí (horký brambor?). Podstata mého návrhu - obsahuje pouze citace společnosti Oživení (možno ověřit na stránkách  www.hlasnatrouba.cz).

  1. Nezávislé Hodnocení Zpravodaje z 10.2.2017 společností Oživení, o.s.
  2.  Pojmem Redakční rada se míní kolektivní orgán, jehož úkolem je dohled nad vydáváním periodika, formulování jeho základního charakteru, případně řešení některých sporů.
  3. Osobní a kolektivní střet zájmů nastává tehdy, jestliže má člen vedení  samosprávy (zpravidla člen rady, starosta, primátor, hejtman) přímý vliv na obsah periodika tak, že může ovlivňovat, zda se o jeho práci a činnosti bude referovat objektivně, anebo deformovaně v jeho prospěch.

Závěr: 

Jediným možným řešením je stanovit úplnou neslučitelnost exekutivních funkcí na samosprávě (zpravidla radní, starosta) s konečným rozhodnutím o obsahu periodika.

Polemika pí. Kohoutové se mnou je polemikou s profesionální organizací Oživení. Vedení obce se argumenty této organizace nehodí. Chce umlčet jiný názor a obhájit dlouhodobý stav všemi prostředky.

Co přinesl ping-pong Kohoutová-Čacký

Zpravodaj přestal být deklarován časopisem Rady obce (= redakční rady) - viz. text ze zpravodajů.  Zpravodaj vydává Redakční rada při Obecním úřadu Horoměřice. Redakční rada si vyhrazuje právo na grafickou a gramatickou úpravu příspěvků, případně na jejich krácení. 

Dnes se redakční rada stala nechtěnou a vlastně neexistuje. Což je prakticky nemožné.

Celkové změny 2014-2017 ve vydávání zpravodaje

  • Na stránkách obce se archivují vydaná čísla zpravodajů, což byl za začátku volebního období  nepřekonatelný problém.
  •  Z černobílého zpravodaje se stal barevný

Co by stálo za zvážení

V době internetové komunikace by obec mohla přejít na elektronickou distribuci Zpravodaje. Z počátku jen u občanů již obesílaných informacemi z obce elektronicky. Zájemci o papírovou formu ji mohou dostávat dále. Ušetřené peníze lze investovat do dalšího zkvalitnění zpravodaje. Např. archivovat čísla zpravodaje i s inzercí (a tím podporovat regionální podnikatele).

Návrh radě obce (vládne nebo slouží?)

Lepší než ping pong na stránkách Zpravodaje je podívat se realitě do tváře. Demokracie není jen síla většiny. Navrhuji proto radě obce objednat analýzu zpravodajů v období září 2017 až srpen 2018 u společnosti Oživení. Cena základní analýzy 5 čísel je 1 900 Kč (15 stran v jednom tisku) + 500 Kč za celkový nezávislý report, tzn. co je dobře, co je třeba zlepšit a proč. Výsledky by byly publikovány  a  www.hlasnatrouba.cz   samozřejmě ve Zpravodaji. Rozhodnutí rady obce o tomto návrhu ukáže, zda spíše vládne nebo chce i sloužit, jak si přeje p. Kohoutová.

Čacký Antonín