Návrh na redakční radu zpravodaje

03.04.2017

Návrh do rady obce Horoměřice


Navrhuji radě obce Horoměřice přihlásit se k pravidlům pro dobré radniční periodikum.

Poznámka: Redakční radě navrhuji uvádět v článcích u všech členů zastupitelstva funkce v orgánech obce

1) Nezávislé Hodnocení Zpravodaje z 10.2.2017 společností Oživení, o.s.

Na první pohled hodnocení čísla nedopadlo úplně špatně, zejména lze vyzdvihnout přítomnost alternativních názorů v obsahu, což je v české realitě spíše výjimka. Na druhou stranu, velká část takovýchto alternativních sdělení je činěna formou poškozujících a nápravných komentářů, kdy se sice v článcích citují názory kritiků na způsob řízení obce, vzápětí jsou však autoři těchto názorů dehonestováni nápravnými komentáři, což  drasticky snižuje kvalitu a úroveň polemiky na stránkách zpravodaje.

https://www.hlasnatrouba.cz/podnet/24e23529ccdbce8888e2ec0d5ef54caaf566f93c#1

Text manuálu: https://www.bezkorupce.cz/wp-content/uploads/2014/08/hlasna-trouba_manual_web.pdf

2) Redakční rada - z manuálu pro dobré radniční periodikum

Pojmem Redakční rada se míní kolektivní orgán, jehož úkolem je dohled nad vydáváním periodika, formulování jeho základního charakteru, případně řešení některých sporů. Jde o zavedený pojem, proto jej aplikujeme i v případech, kdy vedle něj pro tentýž orgán používáme označení "redakční výbor". Redakční radu nelze zaměňovat s redakcí, která přímo periodikum tvoří. Bohužel v praxi mnoha vydavatelů však redakční rada fakticky významně spolutvoří konkrétní obsah jednotlivých vydání periodika.

Rozlišujeme osobní a systémový střet zájmů. Do osobního střetu zájmů se mohou dostat jednotliví funkcionáři, do systémového pak celý orgán samosprávného celku - zpravidla rada.

3) Osobní střet zájmů- z manuálu pro dobré radniční periodikum

Střet zájmů nastává tehdy, jestliže má člen vedení samosprávy (zpravidla člen rady, starosta, primátor, hejtman) přímý vliv na obsah periodika tak, že může ovlivňovat, zda se o jeho práci a činnosti bude referovat objektivně, anebo deformovaně v jeho prospěch. Zákon o střetu zájmů jej definuje takto: "střet veřejného zájmu se zájmem osobním, kde osobním zájmem se rozumí takový zájem, který přináší veřejnému funkcionáři osobní výhodu nebo zamezuje vzniku případného snížení majetkového nebo jiného prospěchu". Zákon o obcích popisuje střet zájmů člena zastupitelstva takto: "skutečnosti nasvědčují, že by podíl člena zastupitelstva na projednávání a rozhodování určité záležitosti v orgánech obce mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci".

Je tedy zřejmé, že pokud například člen rady odpovědný za oblast majetku má možnost ovlivňovat obsah periodika tak, aby v něm nebyla kritika jeho postupu anebo jeho rozhodnutí byla líčena jednostranně, pak osobním zájmem je zájem na svém dobrém veřejném obrazu (zejména pro příští volby) a veřejným zájmem je zájem na tom, aby občané měli k dispozici úplné a objektivní informace o činnosti volených zástupců. Tyto zájmy jsou přitom prakticky neslučitelné. 

Střet zájmů je v tomto případě neřešitelný, nelze zajistit, aby byl takovýto střet zájmů uspokojivě vyřešen například nějakým dohledem, kontrolou apod.

Závěr: Jediným možným řešením je stanovit úplnou neslučitelnost exekutivních funkcí na samosprávě (zpravidla radní, starosta) s konečným rozhodnutím o obsahu periodika.

Čacký Antonín