Koaliční smlouva

19.10.2022

Koaliční smlouva o spravování obce Horoměřice
ve volebním období 2022-2026

I. Účastníci smlouvy

 1. Sdružení nezávislých kandidátů Naše Horoměřice (SNK NH)
 2. Starostové a nezávislí (STAN)

dále jen Koaliční partneři se rozhodli na základě výsledků komunálních voleb konaných ve dnech 23. a 24. září 2022 a při vědomí odpovědnosti občanům obce Horoměřice vytvořit stabilní, většinovou, demokratickou koalici v Zastupitelstvu obce Horoměřice (dále jen Zastupitelstvo) pro období do příštích komunálních voleb v roce 2026.

II. Předmět smlouvy

Koaliční partneři se dohodli na ustavení volených orgánů obce Horoměřice, programových prioritách a principech koaliční spolupráce.

III. Řízení obce

Koaliční partneři se zavazují na Ustavujícím zasedání Zastupitelstva podpořit volbu starosty, místostarostů a radních a v souladu s přílohou č. 1 této smlouvy. Dále se zavazují, že nebudou vznášet ani podporovat jiné personální návrhy v rozporu s touto smlouvou, a to po dobu trvání této smlouvy. Koaliční partneři uznávají právo opozičních stran na kontrolní roli činnosti samosprávy a zavazují se v personální politice prosazovat zásady odbornosti.

IV. Rozdělení kompetencí

Koaliční partneři se dohodli na následujícím rozdělení základních kompetencí při řízení obce:

SNK NH:

 1. strategické řízení,
 2. finanční řízení,
 3. řízení investiční výstavby mimo komunikací,
 4. správa obce (řízení radnice, správa a údržba majetku obce),
 5. životní prostředí, odpadové hospodářství,
 6. sociální služby a zdravotnictví,
 7. volnočasové aktivity, sport, kultura,
 8. komunikace obce s veřejností,
 9. doprava.


STAN:

 1. provoz škol a školských zařízení,
 2. výstavba komunikací (vč. oprav),
 3. digitalizace, optické rozvody, rozhlas,
 4. sport, kultura.

V. Program

Koaliční partneři se shodli na základních programových prioritách takto:

SNK NH:

 1. implementace programu pomoci horoměřickým občanům zasaženým krizí,
 2. přijetí územního plánu,
 3. dostavba školy a dalších již naplánovaných investic,
 4. další rozvoj kulturního, společenského a sportovního života v obci.

STAN:

 1. přijetí územního plánu,
 2. zvýšení počtu míst v základních školách,
 3. nové centrum obce,
 4. investice do životního prostředí a energetických úspor.

Kompletní koaliční volební program je uveden příloze č. 2 této smlouvy.

VI. Zásady koaliční spolupráce

 1. Koaliční partneři se zavazují, že všechna zásadní rozhodnutí Rady obce Horoměřice budou přijímána po předchozím projednání a schválení Koaličními partnery. Dále se zavazují koordinovat svoje činnosti v průběhu celého funkčního období a směrem k veřejnosti vystupovat jednotně bez zdůrazňování stranické příslušnosti.
 2. Koaliční partneři se zavazují, že od podpisu této smlouvy a po dobu jejího trvání neuzavřou otevřenou ani skrytou koalici s jiným politickým subjektem v rámci Zastupitelstva.
 3. Koaliční partneři se zavazují, že budou spolupracovat podle zásad dobrého partnerství, profesionality a slušnosti. Koaliční partneři se zavazují nést spoluodpovědnost za společná rozhodnutí.
 4. Koaliční partneři se zavazují, že od podpisu této smlouvy a po dobu jejího trvání budou jednat se subjekty třetích stran tak, aby nebyly dotčeny principy Koaliční smlouvy a dohody s Koaličními partnery.
 5. Koaliční partneři se zavazují, že po dobu trvání této smlouvy nevyvolají ani nepodpoří na Zastupitelstvu hlasování o změně (odvolání) starosty a členů Rady obce, nedohodnou-li se Koaliční partneři jinak.

VII. Řešení sporů

 1. Každá ze smluvních stran má právo a zároveň i povinnost vyvolat smírčí řízení, jestliže by nesoulad v některém z bodů uvedených v této smlouvě nebo se této smlouvy týkající mohl vést k jejímu porušení nebo vypovězení.
 2. Koaliční partneři se zavazují, že uzavřou dodatek k této smlouvě, pokud najdou společné řešení sporné otázky a vyžádá-li si to změnu této smlouvy.
 3. Pokud se rozpory projednávané na smírčím řízení ukáží být neřešitelné nebo neodstranitelné v rámci určeném touto smlouvou a vedly by k zásadním negativním dopadům do programových principů Koaličních partnerů, je kterýkoliv Koaliční partner oprávněn po skončení smírčího řízení přistoupit k jednostranné výpovědi této smlouvy, nejdříve však po 30 dnech od zahájení smírčího řízení a po marném provedení alespoň dvou smírčích jednání. Vypovězení smlouvy musí být v takovém případě písemné. V průběhu této lhůty nesmí být záležitost, která je předmětem smírčího řízení, předložena žádným z Koaličních partnerů k rozhodnutí v orgánech samosprávy.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Tato smlouva je závazná pro oba Koaliční partnery.
 2. Tato smlouva je platná a účinná dnem jejího podpisu a platí po dobu od podpisu této smlouvy do konce volebního období v roce 2026. V průběhu této doby může být tato smlouva měněna výhradně písemným ujednáním Koaličních partnerů. Jednostranná výpověď je možná pouze dle čl. VI, odst. 3 této smlouvy.
 3. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech. Každý z Koaličních partnerů obdrží po 2 vyhotoveních.
 4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy 1 a 2.
 5. Tato smlouva bude zveřejněna v plném znění.

V Horoměřicích dne 18. října 2022

Za SNK Naše Horoměřice                                                Za Starostové a nezávislí

MVDr. Jan Herčík, CSc. ..........................                              Ing. Aleš Sedláček ..........................

Ivan Král ..........................                                                      MgA. Martin Verner ..........................

Ing. arch. Adam Jech ..........................

doc. Ing. Vlastimil Altmann, Ph.D. ......................

Bc. Daria Hrnčířová ..........................

MgA. Václav Liška ..........................

MgA. Kateřina Rosová ..........................


Příloha č. 1
ke Koaliční smlouvě o spravování obce Horoměřice ve volebním období 2022-2026

Dohoda o volbě a kompetencích členů Rady obce Horoměřice a o personálním složení Rady obce Horoměřice a výborů Zastupitelstva obce Horoměřice.

starosta obce
MVDr. Jan Herčík, CSc.

1. místostarosta obce
Ing. Aleš Sedláček

místostarosta obce
Ivan Král

člen Rady obce
Ing. arch. Adam Jech

člen Rady obce
MgA. Martin Verner


Příloha č. 2
ke Koaliční smlouvě o spravování obce Horoměřice ve volebním období 2022-2026

Koaliční volební program

1. Pomoc sousedům v nouzi

Kvůli invazi Ruska na Ukrajinu a válce skokově rostou ceny energií a také inflace. To vede k enormnímu zdražování všeho, včetně hypoték. Díky zdravému hospodaření uplynulých let máme jako obec možnost našim sousedům alespoň trochu ulevit. Proto prosazujeme následující opatření, která budou platit jeden rok pro občany trvale hlášené v Horoměřicích:

 • snížení školného a stravného v mateřské školce a škole ve školním roce 2022/2023 na polovinu,
 • 5000 Kč jednorázový příspěvek samoživitelkám/samoživitelům na dítě,
 • 5000 Kč jednorázový příspěvek na poplatek za svoz komunálního odpadu a na energie pro seniory žijící samostatně, 3000 Kč pro žijící ve společné domácnosti,
 • 500 Kč poukázky na nákup potravin a dalších nezbytných potřeb pro sousedy v nouzi.

podrobně: odkaz na materiál předložený do zastupitelstva ze dne 13.9.2022

 • Budeme usilovat o výstavbu sociálních bytů.
 • Budeme usilovat o rekonstrukci bytového domu ve Slunné ulici.
 • Budeme dále podporovat posílení zdravotní péče v obci včetně dalších specialistů.
 • Podpoříme nové terénní sociální a zdravotní služby pro občany obce.
 • Budeme pokračovat v zajištění dotovaného stravování pro seniory vč. rozvozu obědů.
 • Podpoříme možnost opětovného využití věcí ze sběrného dvora pro potřebné.

2. Promyšlený rozvoj obce, žádné obří sklady

Chceme Horoměřice jako příjemné místo pro bydlení s maximálním odstíněním negativních vlivů letecké, tranzitní i místní dopravy.

 • Nebráníme se rozumné výstavbě, ale jen ruku v ruce s výstavbou infrastruktury.
 • Chceme dotvořit tvář obce jako moderního rezidenčního sídla.
 • Nechceme, aby nový ÚP podpořil vznik logistických center a velkých průmyslových areálů. Tyto priority zakotvuje náš strategický plán obce, na který navazuje připravený nový územní plán. Na jejich základě připravíme nový urbanistický koncept centra obce.
 • Aktualizujeme pravidla pro vybírání příspěvku stavebníka na rozvoj obecní infrastruktury. Příspěvek stavebníka budeme používat výhradně na budování a rozvoj infrastruktury obce.
 • Podpoříme rozvoj infrastruktury v zahrádkářských koloniích za spoluúčasti místních obyvatel.
 • Na základě vypracované dopravní studie umožníme parkování na vyhrazených místech pouze pro místní občany.

3. Dostatečná kapacita škol a školských zařízení

 • Připravujeme dostavbu současné základní školy na místě Obecního úřadu, který přestěhujeme do bývalého statku. Díky tomu se po dokončení navýší kapacita školy o 300 žáků. Zároveň zde vybudujeme velkokapacitní kuchyň minimálně pro 1000 jídel a tomu odpovídající jídelnu.
 • Protože ani to nebude budoucím potřebám Horoměřic stačit, připravujeme projekt zcela nové školy pro naše děti, případně i děti z okolních vesnic.
 • Podpoříme vznik dalších vzdělávacích aktivit.
 • Podpoříme účast žáků na zahraničních výměnách.
 • Podpoříme propojování školních a mimoškolních aktivit.

4. Horoměřice se probudily a chceme, aby to tak zůstalo

 • Společenský život podpoří připravovaná výstavba multifunkčního sálu s tělocvičnou, společenským sálem a klubovnami.
 • Nadále budeme maximálně podporovat kulturní a společenský život v obci, a to nejen zavedené akce (Anenská pouť, Sousedský festival, Horofest, Rozsvícení vánočního stromu, Velikonoční jarmark, Čarodějnice, koncerty, výstavy a vernisáže, Den s IZS, Dětský den ...), ale i nové projekty, se kterými budou přicházet občané a spolky. Všichni mají na radnici dveře otevřené!
 • Budeme pokračovat s projekcí letního kina v Roklích. V zimních měsících budeme promítat v Rytířském sále.

5. Aktivní trávení volného času

 • Rozmístíme nové lavičky k odpočinku a zútulníme menší oddechová místa, kde se dá posedět a hrát hry, např. u nově vybudované parkurové dráhy a pumptracku.
 • Budeme pokračovat s granty pro podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže.
 • Budeme dále podporovat nejrůznější dětské kroužky, kvalitní výuku jazyků pro děti a univerzitu 3. věku pro seniory.
 • Zajistíme speciální podporu spolků celoročně pracujících s dětmi a mládeží a se seniory.
 • Podpoříme vznik oddílu mladých fotbalistů.
 • Podpoříme vznik Skautské základny a místa pro setkávání mladých u parku u nového pumptracku.
 • Vybudujeme altán a gril na bývalém poli nad roklemi.
 • Dokončíme hřiště pro mládež Pod Kurníkem.
 • Na křižovatku cest od Roklí na Julianu a u pumptracku chceme umístit servisní stanice pro cyklisty.
 • Vybudujeme naučnou stezku botanika Benedikta Röezla a připravíme k ní mobilní aplikaci.
 • Budeme pokračovat v podpoře místních tradičních spolků (chovatelé, rybáři a Klubu důchodců).
 • Budeme posilovat pozici knihovny jako komunitního centra.

6. Víc zeleně a dostatek vody

 • Budeme pokračovat ve výsadbě stromů a keřů.
 • V zimě 2022/2023 (podle klimatických podmínek a získání dotace) revitalizujeme rybník Pod Luky.
 • Abychom snížili dopad rostoucích cen za odvoz komunálního odpadu, budeme nadále podporovat třídění odpadu.
 • Průběžně modernizujeme vodovodní a kanalizační sítě včetně přípravy vodohospodářské studie.
 • Rozšíříme již existující zachycování dešťové vody pro potřeby obce.
 • Připravujeme projekt výměny obecního osvětlení za úspornější.
 • Budeme usilovat o revitalizaci rybníka Podraboch.
 • Nebudeme rozšiřovat parkovací plochy v centru na úkor zeleně.
 • Budeme eliminovat nelegální vypouštění splašků do dešťové kanalizace.
 • Budeme usilovat o výkup polí za účelem tvorby nových zelených ploch navazujících na obec.
 • Zadáme studii kapacity čističky odpadních vod (ČOV).
 • Budeme požadovat zvýšení dohledu na provoz ČOV v rámci výběrového řízení na nového provozovatele.
 • Podpoříme revitalizaci prostoru u staré vodárny nad obcí (Na Skále), při současném zachování ochrany zvěře.
 • Bezplatně nabídneme umístění kontejnerů na tříděný odpad k bytovým domům tak, jak jsme již zajistili menší nádoby.
 • Budeme usilovat o možnost energeticky využívat bioodpad v lokalitě.
 • Zefektivníme provoz sběrného dvora. Zajistíme projektovou přípravu nového sběrného dvora u ČOV.
 • Budeme usilovat o revitalizaci parku za statkem.
 • Zřídíme novou zaměstnaneckou pozici vedoucího správy majetku a zeleně, kterého vybereme ve výběrovém řízení do konce 1. čtvrtletí 2023.

7. Zámeček a centrum obce

 • Budeme pokračovat s opravami a využíváním Zámečku jako přirozeného centra obce.
 • Dokončíme opravu střechy nad historickou částí, která je v havarijním stavu.
 • Do Zámečku přestěhujeme obecní úřad, abychom získali místo pro dostavbu školy.
 • V dolní části historické budovy budeme usilovat o vytvoření prostorů vhodných např. pro restauraci, minipivovar, bistro, centrum pro děti, volnočasové aktivity apod.

8. Zlepšení dopravy a stavu komunikací, větší bezpečnost

Hlavní tahy obcí

 • Máme hotovou projektovou dokumentaci na opravu kanalizace v ul. Velvarské a Hrdinů. Práce provedeme ve spolupráci s krajem při kompletní rekonstrukci vozovky.
 • Zároveň se snažíme, aby se co nejdřív opravila rovněž krajská ul. Revoluční směrem na Lysolaje.

Místní komunikace

 • Na základě urbanistické studie máme hotový projekt na kruhový objezd na začátku ul. Hrdinů, který vyřeší dosud chybějící příjezd k novým domům kolem ulice Karla IV. a umožní postavit místní objezdové komunikace.
 • Na strategický plán naváže celková dopravní studie obce místních komunikací.
 • Celá oblast ulic Komenského, Ke Skále a Sadová už je zaměřena a připravujeme projekt na opravu.
 • Postupně budeme zpevňovat povrchy prašných ulic.
 • Postupně budeme rekonstruovat místní komunikace včetně chodníků se zámkovou dlažbou.
 • Zaměříme se na bezpečný pohyb dětí úpravou a údržbou přechodů, chodníků, cyklostezek.
 • Budeme usilovat o pěší přístup k prodejně Lidl.

Autobusy do Prahy

 • Budeme pokračovat v dotování dopravy z obecního rozpočtu.
 • Autobusové spojení na Bořislavku je pro nás priorita, proto otevřeme nová jednání s dopravcem a krajem, aby linky buď upravili nebo posílili.
 • Budeme pokračovat ve zvyšování kultury autobusových zastávek (knihobudky atd.).

Bezpečnost v obci

 • Umístíme kamery pro automatizované měření rychlosti v centru obce.
 • Budeme pokračovat v rozvoji kamerového systému pro zajištění bezpečnosti a ostrahu obecního majetku.
 • Posílíme tým Obecní policie, a proto probíhá nábor na 3. strážníka, pro kterého máme připravený obecní byt.
 • Počítáme s dalším zkvalitňováním techniky obecní policie a Sboru dobrovolných hasičů.
 • Podpoříme vybudování nové hasičské zbrojnice.

9. Moderní a přátelská radnice

 • Budeme pokračovat v rychlém a komplexním informování o životě v obci (aktuální web www.horomerice.cz, Facebook, elektronická úřední deska, nezávislý Obecní zpravodaj, aktuality Za dveřmi radnice pro ty, kdo nemají internet, online přenosy ze zastupitelstev).
 • Posílíme informace o místních spolcích, kroužcích, kurzech a sportech atd. na webových stránkách obce.
 • Kromě toho budeme hledat nové cesty, jak s občany komunikovat.
 • Podporujeme pokládání optického kabelu v obci.
 • Budeme pokračovat v započaté modernizaci a rozšiřování obecního rozhlasu, což oceňují zejména lidé bez přístupu k internetu.
 • Budeme instalovat chytrá zařízení na zastávkách MHD, dále webkamery a parkovací automaty v centru obce.
 • Budeme rozvíjet datové centrum v zámku.
 • Spustíme elektronický rezervační systém pro schůzky s radními a úředníky.
 • Rozšíříme možnost placení poplatků z domova přes internet.
 • Budeme pokračovat v projektu rekonstrukce místního rozhlasu.
 • S obecními financemi bude nadále hospodařit s rozmyslem a úsporně, budeme se snažit získat maximum dotací i na menší projekty.
 • Nadále budeme podporovat participační rozpočet.

10. Malá velká zlepšení

 • Vytvoříme informační mapu Horoměřic a mobilní aplikaci s jasně zvýrazněnými důležitými body (parky, hřiště, volnočasové aktivity, úřady, policie, lékař...).
 • Doplníme a modernizujeme orientační systém v obci.
 • Vybudujeme veřejné WC.
 • Podpoříme vznik komunitní zahrady.
 • Podpoříme zřízení nových výdejních míst pro zásilky (Z-Box, Alzabox apod.)
 • Podpoříme umístění knihoboxu pro možnost půjčování a vracení knih mimo otevírací dobu knihovny.