Koaliční smlouva mezi SNK Naše Horoměřice a STAN

25.10.2018

Sdružení nezávislých kandidátů Naše Horoměřice a Starostové a nezávislí dále jen Koaliční partneři se rozhodli na základě výsledků komunálních voleb konaných ve dnech 5. a 6. října 2018 a při vědomí odpovědnosti občanům obce Horoměřice vytvořit stabilní, většinovou, demokratickou koalici v Zastupitelstvu obce Horoměřice (dále jen Zastupitelstvo) pro období do příštích komunálních voleb v roce 2022.


Předmět smlouvy

Koaliční partneři se dohodli na ustavení volených orgánů obce Horoměřice, programových prioritách a principech koaliční spolupráce.

Řízení obce

Koaliční partneři se zavazují na Ustavujícím zasedání Zastupitelstva podpořit volbu starosty, místostarostů a radních a souladu s přílohou č. 1 této smlouvy. Dále se zavazují, že nebudou vznášet ani podporovat jiné personální návrhy v rozporu s touto smlouvou, a to po dobu trvání této smlouvy. Koaliční partneři uznávají právo opozičních stran na kontrolní roli činnosti samosprávy a zavazují se v personální politice prosazovat zásady odbornosti.

Program

Koaliční partneři se shodli na základních programových prioritách, které jsou uvedeny v příloze č. 2 této smlouvy.

Zásady koaliční spolupráce

 • Koaliční partneři se zavazují, že všechna zásadní rozhodnutí Rady obce Horoměřice budou přijímána po předchozím projednání a schválení Koaličními partnery. Dále se zavazují koordinovat svoji činnosti v průběhu celého funkčního období a směrem k veřejnosti vystupovat jednotně, bez zdůrazňování stranické příslušnosti.
 • Koaliční partneři se zavazují, že od podpisu této smlouvy a po dobu jejího trvání neuzavřou otevřenou ani skrytou koalici s jiným politickým subjektem v rámci Zastupitelstva.
 • Koaliční partneři se zavazují, že budou spolupracovat podle zásad dobrého partnerství, profesionality a slušnosti. Koaliční partneři se zavazují nést spoluodpovědnost za společná rozhodnutí.
 • Koaliční partneři se zavazují, že od podpisu této smlouvy a po dobu jejího trvání budou jednat se subjekty třetích stran tak, aby nebyly dotčeny principy Koaliční smlouvy a dohody s Koaličními partnery.
 • Koaliční partneři se zavazují, že po dobu trvání této smlouvy nevyvolají ani nepodpoří na Zastupitelstvu hlasování o změně (odvolání) starosty a členů Rady obce, nedohodnou-li se Koaliční partneři jinak.

Řešení sporů

 • Každá ze smluvních stran má právo a zároveň i povinnost vyvolat smírčí řízení, jestliže by nesoulad v některém z bodů uvedených v této smlouvě nebo se této smlouvy týkající mohl vést k jejímu porušení nebo vypovězení.
 • Koaliční partneři se zavazují, že uzavřou dodatek k této smlouvě, pokud najdou společné řešení sporné otázky a vyžádá-li si to změnu této smlouvy.
 • Pokud se rozpory projednávané na smírčím řízení ukáží být neřešitelné nebo neodstranitelné v rámci určeném touto smlouvou a vedly by k zásadním negativním dopadům do programových principů Koaličních partnerů, je kterýkoliv Koaliční partner oprávněn po skončení smírčího řízení přistoupit k jednostranné výpovědi této smlouvy, nejdříve však po 30 dnech od zahájení smírčího řízení a po marném provedení alespoň dvou smírčích jednání. Vypovězení smlouvy musí být v takovém případě písemné. V průběhu této lhůty nesmí být záležitost, která je předmětem smírčího řízení, předložena žádným z Koaličních partnerů k rozhodnutí v orgánech samosprávy.

Závěrečná ustanovení

 • Tato smlouva je závazná pro oba Koaliční partnery.
 • Tato smlouva je platná a účinná dnem jejího podpisu a platí po dobu od podpisu této smlouvy do konce volebního období v roce 2022. V průběhu této doby může být tato smlouva měněna výhradně písemným ujednáním Koaličních partnerů. Jednostranná výpověď je možná pouze dle čl. VI, odst. 3 této smlouvy.
 • Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech. Každý z Koaličních partnerů obdrží po 2 vyhotoveních.
 • Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy 1 a 2.
 • Tato smlouva bude zveřejněna v plném znění.

V Horoměřicích dne 25. října 2018

Za SNK Naše Horoměřice Za Starostové a nezávislí

MVDr. Jan Herčík, CSc. .............................. Ing. Aleš Sedláček ..........................

Ivan Král ........................................................... Ing. Marcela Helerová.........................

Antonín Čacký ............................................... Ing. Šárka Fajkošová ...........................

doc. Ing. Vlastimil Altmann, Ph.D. ............. Jindřich Srb .........................

doc. Ing. Jan Mikulka, CSc. ........................

MUDr. Monika Němcová ............................

Příloha č. 1

ke Koaliční smlouvě o spravování obce Horoměřice ve volebním období 2018-2022

Dohoda o volbě a kompetencích členů Rady obce Horoměřice a o personálním složení Rady obce Horoměřice a výborů Zastupitelstva obce Horoměřice

starosta obce
MVDr. Jan Herčík, CSc.

1. místostarosta obce
Ing. Aleš Sedláček

výkonný místostarosta obce
Ivan Král

člen Rady obce
Antonín Čacký

člen Rady obce
Ing. Marcela Helerová


Příloha č. 2 ke Koaliční smlouvě o spravování obce Horoměřice ve volebním období 2018-2022

Vědět, co se děje (Otevřená radnice)

 • Transparentní, přehledné a uživatelsky příjemné internetové stránky obce.
 • Veřejná projednání k věcem s významným dopadem na život v obci.
 • Jasné e-mailové adresy na úředníky z radnice a členy rady ve formátu xxx@horomerice.cz, ze kterých budou oficiálně komunikovat.
 • Zavést možnost elektronické rezervace schůzek s jednotlivými zastupiteli.
 • Záznam z jednání zastupitelstva umístěný volně ke stažení na stránkách obce v audio a video formátu.
 • Více propagovat možnosti plateb z domova (např. za svoz odpadu).
 • Oficiální Facebook obce jako varianta diskuse.
 • Veškeré smlouvy zveřejňovat na stránkách obce.
 • Propagovat a využívat všechny možnosti Mobilního rozhlasu.
 • Umístit na stránky obce návody a rady, jak postupovat při řešení různých požadavků.
 • Provést revizi veškeré současné dokumentace, smluv a vyhlášek obce.

Myslet do budoucna (Udržitelný provoz a rozvoj obce)

 • Vypracovat studii rozvoje Horoměřic (strategický plán) ve všech oblastech na 12 až 16 let.
 • Na základě studie revidovat, či vypracovat nový územní plán.
 • Zároveň zpracovat regulační plán výstavby, který na základě studie definuje podmínky výstavby směrem k developerům.
 • Podpořit vznik budoucího centra obce v bývalém statku a jeho okolí. Usilovat o vlastnictví pozemků pod budovami statku a v areálu statku. Projednat s občany jeho funkčnost a napojení na okolí.
 • Prověřit možnost založení malé obecní kompostárny, která bude zpracovávat lokální biologický odpad, hlavně pro místní použití.
 • Podporovat a propagovat používání šetrných technologií, hlavně ve veřejných budovách.
 • Být aktivní v jednání o snížení hlukové zátěže z leteckého provozu, prostřednictvím spravedlivějšího využívání letištních drah.
 • Pokračovat ve spolupráci s letištěm Praha.

Být aktivní (Participativní rozpočet)

 • V rámci rozpočtu obce bude vyčleněná částka na realizaci projektových záměrů občanů.
 • Občané mohou zaslat vlastní projektové záměry.
 • Ve veřejném hlasování budou vybrány záměry, které pak obec podpoří.
 • Dotyční se poté budou spolu podílet na realizaci.

Mít se kde potkat (Místa k setkávání sousedů)

 • Park před úřadem tvořený dle konceptu, na základě shromážděných názorů od obyvatel.
 • Opravy a údržba stávajících dětských hřišť, postupná proměna přírodním směrem.
 • Boulová dráha pro kola, malá rampa pro skateboardy.
 • Veřejná místa k posezení, grilování, popovídání si.
 • Podpora trhů a konzumace lokálních potravin.

Cítit se hezky (Čistota, malebnost)

 • Rozšíření počtu lidí, pracujících ve prospěch obce bez nároku na zatížení jejího rozpočtu. (Podporovaná pracovní místa, sociální podniky, zaměstnávání lidí ve výkonu alternativního trestu.)
 • Instalace pytlíků na výkaly u veřejných košů na odpadky na veřejných prostranstvích.

Doprava

 • Kontrola dodržování silničních předpisů. Vybudovat kamerový systém na určených místech v obci, (úsekové měření), tak aby došlo ke zklidnění dopravy. Nutno prověřit proveditelnost na základě jednání s Krajským úřadem.
 • Posoudit dopad všech variant připravovaných obchvatů Horoměřic. Podpořit krajskou přeložku II/240.
 • Provést dopravní studii.
 • V místech autobusových zastávek zvýraznit zákaz předjíždění (např. Horoměřice, V Lipkách) a adekvátní kontrola dodržování od obecní policie.
 • Větší viditelnost obecní policie, nejen v oblasti kolem školy a přechodů.

Pracovat z domova (Rychlé a cenově dostupné internetové připojení)

 • Podpořit dotažení optického kabelu do Horoměřic a okolních obcí.
 • Zřídit na autobusových zastávkách a před radnicí přístup k internetu pro občany zdarma.

Mít možnost kvalitního vzdělání a péče pro své děti (Školky, školy a zařízení pro děti)

 • Podpora všech forem péče o předškolní děti. Kromě klasické školky podpořit i lesní školky, dětské skupiny, centra, kluby, tak, aby byla plně uspokojena potřeba občanů Horoměřic.
 • Podpora účasti dětí a mládeže na zahraničních výměnách.
 • Posilovat sounáležitost s obcí, historií, půdou, řemesly.

Prožívat radost s ostatními (Kultura a společenský život)

 • Podpora spolků a jejich tradičních akcí pro veřejnost.
 • Koncerty, výstavy, setkávání seniorů.
 • Letní improvizované kino.
 • Víkendová divadelní představení pro děti.
 • Spolupráce s okolními obcemi, kde se jim daří (Roztoky, Únětice, Velké Přílepy, Lysolaje, Praha 6).
 • Rozvoj sportu a sportovních akcí v obci.

Být dobří spojenci

 • Aktivně spolupracovat na společném vyjednávání o rozpočtovém určení daní a státní vzdělávací politice.