Jak jsme splnili náš program

18.09.2022

Volební program koalice SNK Naše Horoměřice a STAN  o spravování obce Horoměřice ve volebním období 2018-2022

Vědět, co se děje (Otevřená radnice)

 • Transparentní, přehledné a uživatelsky příjemné internetové stránky obce. ANO
 • Veřejná projednání k věcem s významným dopadem na život v obci. ČÁSTEČNĚ
  (kvůli covidu byly omezené možnosti shromáždění občanů, proběhlo veřejné jednání k odpadům, na zastupitelstvu se projednávala výstavba v nové lokalitě (směr letiště)
 • Jasné e-mailové adresy na úředníky z radnice a členy rady ve formátu xxx@horomerice.cz, ze kterých budou oficiálně komunikovat. ANO
 • Zavést možnost elektronické rezervace schůzek s jednotlivými zastupiteli. ANO
  (možné přes e-mail, nebo telefonicky)
 • Záznam z jednání zastupitelstva umístěný volně ke stažení na stránkách obce v audio a video formátu. ANO
 • Více propagovat možnosti plateb z domova (např. za svoz odpadu). ANO
 • Oficiální Facebook obce jako varianta diskuse. ANO
 • Veškeré smlouvy zveřejňovat na stránkách obce. ANO
 • Propagovat a využívat všechny možnosti Mobilního rozhlasu. ANO
  (místo Mobilního rozhlasu máme jinou platformu - přes www stránky)
 • Umístit na stránky obce návody a rady, jak postupovat při řešení různých požadavků. ČÁSTEČNĚ
 • Provést revizi veškeré současné dokumentace, smluv a vyhlášek obce. ČÁSTEČNĚ

Myslet do budoucna (Udržitelný provoz a rozvoj obce)

 • Vypracovat studii rozvoje Horoměřic (strategický plán) ve všech oblastech na 12 až 16 let. ANO
 • Na základě studie revidovat, či vypracovat nový územní plán. PŘIPRAVUJE SE
 • Zároveň zpracovat regulační plán výstavby, který na základě studie definuje podmínky výstavby směrem k developerům. ČÁSTEČNĚ
  (bude součástí územního plánu)
 • Podpořit vznik budoucího centra obce v bývalém statku a jeho okolí. Usilovat o vlastnictví pozemků pod budovami statku a v areálu statku. Projednat s občany jeho funkčnost a napojení na okolí. ČÁSTEČNĚ (v Zámečku jsme opravili "Rytířský sál", kompletně vstupní bránu na druhé nádvoří, avšak narážíme na problémy s premonstráty, kteří jsou vlastníky prvého nádvoří, požární nádrže a přilehlého parku, spustili jsem výběrové řízení na opravu střechy zámečku, připravuje se projekt rekonstrukce na kanceláře obecního úřadu, na jehož dosavadním místě chceme rozšířit školu)
 • Prověřit možnost založení malé obecní kompostárny, která bude zpracovávat lokální biologický odpad, hlavně pro místní použití. NE
  (nerealizovatelné z důvodu změny zákona o odpadech)
 • Podporovat a propagovat používání šetrných technologií, hlavně ve veřejných budovách. ANO (rekuperace ve škole, výměna hlavic topení taktéž ve škole, pořízení několika elektrovozidel pro technickou četu)
 • Být aktivní v jednání o snížení hlukové zátěže z leteckého provozu, prostřednictvím spravedlivějšího využívání letištních drah. ANO
  (probíhá, jsme aktivním členem sdružení PAR - obcí, dotčených provozem letiště)
 • Pokračovat ve spolupráci s letištěm Praha. ANO

(viz dar letiště na rekuperace)

Být aktivní (Participativní rozpočet)

 • V rámci rozpočtu obce bude vyčleněná částka na realizaci projektových záměrů občanů. ANO
  (např. obecní kurník)
 • Občané mohou zaslat vlastní projektové záměry. ANO
 • Ve veřejném hlasování budou vybrány záměry, které pak obec podpoří. ANO
 • Dotyční se poté budou spolu podílet na realizaci. ANO

Mít se kde potkat (Místa k setkávání sousedů)

 • Park před úřadem tvořený dle konceptu, na základě shromážděných názorů od obyvatel. PŘIPRAVUJE SE (zatím nelze z důvodu majetkových problému, viz výše.)
 • Opravy a údržba stávajících dětských hřišť, postupná proměna přírodním směrem. ANO
  (všechna hřiště byla opravena)
 • Boulová dráha pro kola, malá rampa pro skateboardy. ANO
  (rampa v areálu Zámečku je v provozu, boulová dráha se připravuje)
 • Veřejná místa k posezení, grilování, popovídání si. ANO
  (zahájili jsme revitalizaci pozemku nad Roklemi i v samotných Roklích)
 • Podpora trhů a konzumace lokálních potravin. ČÁSTEČNĚ
  (kvůli covidu byly omezené možnosti veřejných akcím, ale přesto se konaly "Sousedský festival", "Dětský den"...)

Cítit se hezky (Čistota, malebnost)

 • Rozšíření počtu lidí, pracujících ve prospěch obce bez nároku na zatížení jejího rozpočtu. (Podporovaná pracovní místa, sociální podniky, zaměstnávání lidí ve výkonu alternativního trestu.) ANO
  (do technické čety bereme lidi, kteří vykonávají alternativní tresty)
 • Instalace pytlíků na výkaly u veřejných košů na odpadky na veřejných prostranstvích. ANO

Doprava

 • Kontrola dodržování silničních předpisů. Vybudovat kamerový systém na určených místech v obci, (úsekové měření), tak aby došlo ke zklidnění dopravy. Nutno prověřit proveditelnost na základě jednání s Krajským úřadem. ČÁSTEČNĚ
  (stacionární měření naráží na špatný zákon, alespoň čtvrt roku měřila naše obecní policie ručně)
 • Posoudit dopad všech variant připravovaných obchvatů Horoměřic. Podpořit krajskou přeložku II/240. ANO
  (ale rozhoduje kraj a stát)
 • Provést dopravní studii. ČÁSTEČNĚ
  (připravuje se zadání pro velkou studii, kterou by mělo provést ČVUT- již podána žádost)
 • V místech autobusových zastávek zvýraznit zákaz předjíždění (např. Horoměřice, V Lipkách) a adekvátní kontrola dodržování od obecní policie. ANO
 • Větší viditelnost obecní policie, nejen v oblasti kolem školy a přechodů. ANO

Pracovat z domova (Rychlé a cenově dostupné internetové připojení)

 • Podpořit dotažení optického kabelu do Horoměřic a okolních obcí. PROBÍHÁ
 • Zřídit na autobusových zastávkách a před radnicí přístup k internetu pro občany zdarma. NE
  (bude se řešit společně s celkovou rekonstrukcí Velvarské ulice)

Mít možnost kvalitního vzdělání a péče pro své děti (Školky, školy a zařízení pro děti)

 • Podpora všech forem péče o předškolní děti. Kromě klasické školky podpořit i lesní školky ANO
  (podporujeme dotačně dětské skupiny, dáváme grant dětskému turistickému oddílu při Sokole, centra, kluby, lesní školka zatím ne, protože se nenašel žádný provozovatel)
  Podpora účasti dětí a mládeže na zahraničních výměnách. ANO
 • Posilovat sounáležitost s obcí, historií, půdou, řemesly. ČÁSTEČNĚ
  (souvisí s covidem, nicméně proběhl "Sousedský festival", podporujeme "Technickou ligu", která učí děti řemeslné dovednosti.

Prožívat radost s ostatními (Kultura a společenský život)

 • Podpora spolků a jejich tradičních akcí pro veřejnost. ANO
  (rybník Pod Luky II opravuje obec a následně bude předán do správy rybářů, dotace klubu důchodců, příspěvek chovatelům.)
 • Koncerty, výstavy, setkávání seniorů. ANO
 • Letní improvizované kino. ANO
 • Víkendová divadelní představení pro děti. ANO
 • Spolupráce s okolními obcemi, kde se jim daří (Roztoky, Únětice, Velké Přílepy, Lysolaje, Praha 6). ANO
 • Rozvoj sportu a sportovních akcí v obci. ANO
  (nové hřiště u školy, projekt na nový víceúčelový sál)

Být dobří spojenci

 • Aktivně spolupracovat na společném vyjednávání o rozpočtovém určení daní a státní vzdělávací politice. ANO