SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ NAŠE HOROMĚŘICE 

Přestože jsme vyhráli již po druhé v Horoměřicích volby, jsme v opozici. 


Jak pomáhat potřebným?

Ve středu 11.10.2023 proběhla v zasedací místnosti OÚ přednáška o možnostech příspěvků (nejen) pro seniory. Pořádala ji nezisková organizace Petrklíč, která nabízí osobní asistenci a pomoc s řešením dalších složitých životních situací.

Ráda bych poděkovala za sociální a zdravotní komisi organizaci Petrklíč za cenné a praktické informace. Je velká škoda, že informace o tomto setkání byla šířená pouze elektronickou formou, a tak se často nedostala k těm, kteří by ji nejvíce potřebovali. O tom svědčila i malá účast z řad veřejnosti, kdy se nás tam sešlo pouze šest. Proto bych ráda přinesla ucelené informace prostřednictvím tohoto článku.

Přednášející, paní Iveta Tesařová, všechny přítomné informovala o příspěvcích, o které je možné žádat, ukázala potřebné formuláře a zároveň nabídla pomoc s vyplněním! Asistentka z komunitního centra Petrklíč, paní Kateřina Kuzbová, bude dne 8.11.2023 na OÚ od 10 hod. do 12 hod. pomáhat všem potřebným s vyplněním nezbytných žádostí.

Pokud byste však nemohli dorazit v tento den na OÚ, ale potřebujete pomoc, zavolejte paní Kuzbové (tel. 737 385 530) a domluvte se. Určitě vám vyjde vstříc.

O kterých příspěvcích se konkrétně mluvilo?

1. Příspěvek na péči

Týká se nejen seniorů, ale i osob tělesně, duševně nebo mentálně postižených. Pokud ve svém blízkém okruhu máte někoho takového, pomáháte mu a přijde vám to normální, můžete v určitém ohledu omezovat sebe i kvalitu svého života ve prospěch druhého. Abyste to vše zvládli a byli jste schopni dlouhodobě pomáhat, potřebujete občas odpočívat. Proto se nestyďte požádat o tento příspěvek a udělat si čas na jiné věci. A kdo o něj může žádat? Například rodina, která pro babičku vaří, uklízí, odveze ji k lékaři, nebo na nákup. Vyplněný formulář Žádosti o příspěvek na péči je potřeba donést na Úřad práce, pod který spadáte. Naše obec Horoměřice spadá pod Úřad práce Praha – západ, na adrese Dobrovského 1278/27, Holešovice, 170 00 Praha 7. K tomuto formuláři je nezbytné připojit i formulář Oznámení o poskytování pomoci a dokument s názvem Poučení. Oba tyto formuláře (mají tmavě zelenou hlavičku) by měly být k dispozici na Úřadu práce, včetně dokumentu nazvaném Poučení.

Paní Tesařová během setkání na OÚ kladla velký důraz na to, aby tyto formuláře byly vyplněny s osobou, která ví, jak na to. Je důležité nesplést údaje o Žadateli (tj. ten, kdo potřebuje pomoc) a o Poskytovateli (tj. ten, kdo poskytuje pomoc). Po podání žádosti bude dotyčný kontaktován úředníky, aby se domluvilo datum Sociálního šetření. Je důležité, aby během tohoto šetření byla přítomná i osoba, která pečuje o potřebného, přestože zákon to nevyžaduje, jelikož na základě tohoto šetření pak úředník stanoví výši příspěvku. Celkem jsou 4 stupně, které jsou i finančně odlišené. V prvním stupni se vyplácí 880 Kč měsíčně, ve druhém 4 400 Kč měsíčně, ve třetím 12 800 Kč a ve čtvrtém stupni je to 19 200 Kč měsíčně. Pokud Žadatel (tj. potřebný) používá nějaké kompenzační pomůcky, je potřeba to nahlásit během Sociálního šetření. První příspěvek na péči pak můžete očekávat cca 3 měsíce od podání žádosti.

Pokud jste zdárně prošli celým procesem a příspěvek dostáváte, nezapomeňte, že pokud Žadatel (tj. potřebný) je hospitalizován déle, než 8 dnů, musíte tuto skutečnost nahlásit ÚP a po dobu hospitalizace je vyplácení příspěvku pozastaveno. Po návratu Žadatele (tj. potřebného) domů je nezbytné tuto skutečnost opět nahlásit ÚP a výplata příspěvku se opět spustí.

2. Příspěvek na zvláštní pomůcku

Jedná se o jednorázový příspěvek na konkrétní pomůcku, která bude nápomocná během pohybového, sluchového nebo zrakového znevýhodnění. Žádá se o něj opět na Úřadu práce a výše příspěvku se odvíjí od individuálního případu žadatele. Pozor, nejedná se o kolečkové křeslo pro tělesně postiženého, naslouchátko nebo brýle, to vše jsou kompenzační pomůcky. Jde spíše o speciální auto pro tělesně postiženého, který je nucen často jezdit na rehabilitace a jiné možnosti dopravy nemá, o speciální světelný zvonek pro sluchově postiženého apod.

3. Žádost o průkaz TP, ZTP, ZTP/P

Tyto průkazy vám poskytují možnost pohodlnějšího parkování na vyhrazených místech a různé slevy (např. na dopravě nebo u obchodníků). Málokdo však ví, že pouze v případě, že vlastníte průkaz ZTP nebo ZTP/P máte možnost požádat o Příspěvek na mobilitu, který částečně kompenzuje časté cesty do nemocnice nebo na speciální vyšetření. Jeho výše je v rozmezí 500–900 Kč měsíčně. V některých městech fungují například Senior Taxi, kde je cena jízdného příznivější než u běžných komerčních taxikářů.

4. Žádost o mimořádnou okamžitou pomoc

Tento příspěvek slouží pro nepředvídatelné životní situace. Můžeme si pod tím představit například moment, kdy vás soused vytopí a ani jeden z vás nemá finance na to, aby pokryl opravy. Jedná se o jednorázový příspěvek a jeho výše se odvíjí od konkrétní situace.

5. Příspěvek na bydlení

Pokud jsou vaše náklady na bydlení vyšší, než můžete zvládnout, pak si můžete požádat o tento příspěvek. Můžete uplatnit náklady max. 3 měsíce zpětně a počítají se sem i náklady za elektřinu, plyn, vodu nebo komunální odpad. Jeho výplaty jsou pak vypláceny po období 6 měsíců a při podání žádosti musí žadatel prokázat výši svých příjmů (vč. osob žijících s ním v domácnosti) a doložit všechny náklady. Pozor, tento příspěvek se nevztahuje na osobu žijící v azylovém bytě.

Na závěr ještě jedno upozornění:

Pokud vám zavolá někdo s nabídkou a vy mu tuto nabídku telefonicky odsouhlasíte, z pohledu zákona je to právoplatné. Proto se pak může stát, že vám přijde poštou něco nesmyslného a drahého, co budete muset zaplatit! Proto doporučujeme si vše nechávat posílat písemně a po telefonu nic neodsouhlasit. Bohužel v minulosti již na to mnoho lidí doplatilo.

Ráda bych poprosila všechny občany, aby informaci předávali dále potřebným, aby se o tom dozvědělo co nejvíce lidí. Pokud by byl zájem o zopakování této přednášky, neváhejte se ozvat na níže uvedený kontakt. Domluvíme nový termín!

S přáním pevného zdraví,
Daria Hrnčířová
Předsedkyně Komise sociální a zdravotní
Zastupitelka za SNK Naše Horoměřice
Tel.: 602 761 418
E-mail: daria.hrncirova@gmail.com

Eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt neque porro quisquam est qui dolorem ipsum quia dolor sit amet consectetur adipisci velit sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem ut enim ad minima veniam.

Vyjádření k záměru D0 518 a 519 Ruzyně – Suchdol – Březiněves

Ministerstvo životního prostředí
Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence
Vršovická 65, 100 10 Praha 10

Dne 4. 9. 2023 bylo na úřední desce kraje vyvěšeno oznámení Ministerstva životního prostředí č. j. MZP/2023/710/2860 o zveřejnění dokumentace k záměru "D0 518, 519 Ruzyně – Březiněves". Podle ustanovení § 8 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), se může veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené orgány a dotčené územní samosprávné celky k dokumentaci vyjádřit u příslušného úřadu, a to písemně do 30 dnů od zveřejnění informace o dokumentaci.

Podatelé jsou připravovaným záměrem zásadně dotčeni, a to zejména v souvislosti s negativními vlivy záměru, který by byl zdrojem významných imisí hluku a znečištění ovzduší. Záměr by tedy vedl ke zhoršení životních podmínek a veřejného zdraví, dále pak ke zhoršení kvality životního prostředí. S ohledem na tyto skutečnosti podatel předkládá následující vyjádření k dokumentaci EIA.

  • Požadavek zapuštění tunelu i v druhé části MÚK Horoměřice
  • Zastaralá koncepce neodpovídající současné situaci a budoucímu vývoji
  • Závěr – návrh na vydání nesouhlasného závazného stanoviska k záměru.
  1. Požadavek zapuštění tunelu i v druhé části MÚK Horoměřice

Požadavek na prodloužení tunelu i v druhé části za MÚK Horoměřice, kde se bude výrazně navyšovat hluk spojený s provozem na komunikaci a současně i s hlukem z letecké dopravy, jsme prosazovali již mnohokrát. Bohužel naši opakovanou připomínku a žádost o synergické měření hluku z obou zmíněných zdrojů prozatím nikdo nebral v úvahu. To, že k tomu není příslušná legislativa přeci neznamená, že to neovlivní životní prostředí v obci na mnoho dalších generací. Vzhledem k tomu, že se dá vytvořit matematický model a příslušní odborníci to umí, žádáme, abyste naši připomínku vzali v úvahu a v případě, že synergický hluk bude převyšovat současné normy, zadali do projektové dokumentace prodloužení tunelu i v druhé části za MÚK Horoměřice.

Důvody:
1.1. Výrazný nárůst automobilové dopravy

Podle dopravně-inženýrských podkladů z dokumentace EIA realizace D0 518 a 519 povede k výraznému nárůstu osobní a nákladní automobilové dopravy v pražské aglomeraci. Vlivem zprovoznění těchto staveb dojde k nárůstu dopravních výkonů o 931 tisíc vozokilometrů za den a cca 2/3 dopravy na úsecích 518 a 519 mají být indukované. Dopravní model k D0 518 a 519 vykazuje na první pohled mírný pokles dopravy na řadě komunikací, avšak na okruhu, přivaděčích a několika komunikacích v ose sever – jih či v severovýchodní části Prahy dochází k významnému nárůstu dopravní zátěže. V důsledku dopravní indukce dojde časem k nárůstu IAD i na "odlehčených" vnitroměstských komunikacích. Jev dopravní indukce potvrzují i odborné studie a zkušenosti z praxe.

Je naprosto evidentní, že šestiproudá dálnice pouhých 6 km od centra s několika sjezdy bude převážně sloužit jako příjezdová komunikace do hlavního města a výrazně usnadní dojížďku autem. To povede k dalšímu zatížení navazujících komunikací a zvýšenému záboru ploch pro parkování ve městě.

1.2. Přetížení centra obce Horoměřice a podhodnocení dopravního významu Horoměřické

Realizace D0 a MÚK Horoměřice bude mít velmi negativní dopady na centrum obce Horoměřice. Ulice Velvarská se stane přivaděčem k dálnici a dojde zde k dvojnásobnému nárůstu dopravy (z 6 400 na 12 800 vozidel denně). Podle dopravního modelu EIA k přeložce II/240 by denní intenzity stouply dokonce na 15 530 vozidel. Vzhledem k tomu, že na této ulici se nachází základní škola, obecní úřad, zámek, bytové domy a další objekty občanské vybavenosti, považujeme takto obrovský nárůst dopravní zátěže za neúnosný.

Navíc není dostatečně zohledněna plánovaná rezidenční výstavba pro cca 25 000 obyvatel v severozápadním segmentu pražské aglomerace.

1.3. Významný negativní vliv na přírodu a krajinu

Dle vyjádření České inspekce životního prostředí v rámci procesu EIA 2001-2002 varianta J (jižní) "nepřímo zasahuje a dotýká se největšího počtu zvláště chráněných území a omezuje, v některých případech dokonce likviduje, nejvíce stanovišť s výskytem zvláště chráněných druhů živočichů. Z pohledu vlivu na krajinný ráz je rovněž varianta J nepřijatelná, …"

V příloze B.9 Natura 2000 autorka opomíjí důležitý fakt, že budou poměrně silně ovlivněny vodní poměry v lokalitě a nikoliv jen na segmentu pod mostem na dálnici, ale i v okolí odvodňovacích šachet, případně v okolí mostovky a sjezdů. Nejsou hodnoceny ani obslužné komunikace a místa zařízení staveniště. Dále chybí posouzení změny vodních poměrů na stanovištích a možných havárií a extrémů po realizaci stavby. Navíc nejsou uvedena adekvátní a účinná kompenzační opatření. Vyhodnocení Natura 2000 je silně tendenční, neúplné a neodpovídá realitě.

Požadujeme zachování stávajících cyklostezek a historických cest v KÚ Horoměřice

  • cyklostezka vedoucí paralelně s ulicí Revoluční do Lysolají po pravé straně
  • historická polní cesta Horoměřice - Nebušice

1.4. Zhoršení hlukové situace v již zatížených lokalitách

Městské části a obce na severu Prahy, na jejichž území má vést trasa D0, jsou již v současnosti zatíženy leteckou a silniční dopravou. Hluková studie konstatuje, že dochází k překračování hygienických limitů hluku na vybraných místních komunikacích, ale zároveň bagatelizuje negativní dopady D0 jako nového zdroje hluku. Přitom intenzita dopravy (cca 100 000 vozidel/den) na dálnici, nezanedbatelný podíl (10 – 11 %) nákladní dopravy v kombinaci s vysokou rychlostí (100 až 130 km/h) povedou ke zhoršení hlukové situace v dotčených oblastech. Dokumentace uvádí, že pro kumulativní posouzení provozu z dopravy nejsou dle platné legislativy stanoveny hygienické limity hluku. Je však jisté, že kombinace hluku z dálnice, místních komunikací a letecké dopravy povede ke zvýšení celkové hlukové zátěže a zdravotních rizik. Z hlediska vlivu na veřejné zdraví je realizace záměru bez dodatečných protihlukových a protiemisních opatření nepřijatelná.

1.5. Rozpor s Politikou územního rozvoje (PÚR)

Dle Politiky územního rozvoje schválené vládou je důvodem vymezení Silničního okruhu kolem Prahy - SOKP převedení tranzitní silniční dopravy mimo intenzivně zastavěné části města a účelná distribuce dopravy v metropolitní oblasti a klade za úkol koordinovat rozvoj Prahy a Středočeského kraje. Tranzitní silniční doprava je vedena intenzivně zastavěnými částmi města: Na severu je velmi problematické vedení skrz městskou část Praha – Suchdol, kde žije, studuje a pracuje téměř 30 000 lidí (včetně studentů České zemědělské univerzity) a také v těsné blízkosti rezidenční zástavby Horoměřic, Čimic a Dolních Chaber (více než 15 000 obyvatel). Navíc tyto oblasti mají velký potenciál rezidenčního rozvoje a podle územních plánů se počítá s další rezidenční zástavbou.

1.6. Zhoršení ovzduší a negativní vliv na veřejné zdraví

Program zlepšování kvality ovzduší aglomerace Praha 2020 stanovil lokality, kde jsou překračovány imisní limity benzo(a)pyrenu. Mezi nejhůře postižené patří Praha-Suchdol, Praha-Lysolaje a Praha-Přední Kopanina, tedy městské části dotčené plánovanou dálnicí D0. Dlouhodobě jsou překračovány imisní limity i v obci Horoměřice. Realizace záměru D0 je v naprostém rozporu s cíli PZKO snižovat hodnoty B(a)P pod zákonné limity. Je důvodné se domnívat, že i některé další zdroje znečištění ovzduší nebyly při tvorbě map imisních koncentrací zohledněné, neboť jejich výši je velmi obtížné odhadnout. Jedná se např. o pálení biomasy na zahradách, které představuje významný epizodní zdroj znečištění ovzduší, dále vytápění chatek v zahrádkářských a chatových oblastech zcela nevhodnými palivy apod. Nelze vyloučit, že imisní pozadí v součtu s imisním příspěvkem záměru povede také k překročení imisního limitu PM2,5 v dotčených lokalitách. Navržená kompenzační opatření v podobě výměny kotlů na tuhá paliva a výsadby zeleně (soukromé pozemky v obytné zástavbě, rozpor s územním plánem apod.) jsou velmi problematická či nerealizovatelná. Záměr bude mít negativní vliv na veřejné zdraví z důvodu zvýšené expozice obyvatel škodlivým látkám, jejichž negativní účinky není možné dostatečně kompenzovat.

1.7. Snížení životní pohody obyvatel

Záměr povede k výraznému snížení životní pohody obyvatel v dotčených lokalitách. Kromě zhoršení hlukové situace, kvality ovzduší a zvýšení zdravotních rizik místní obyvatelé mohou být vystaveni psychické zátěži v důsledku realizace záměru. Stavební práce probíhající v blízkosti obytné zástavby a objektů občanské vybavenosti budou obtěžovat hlukem, prachem, škodlivými látkami, vibracemi a navíc ohrozí bezpečnost obyvatel, zejména dětí a seniorů. Lidé přijdou o důležitá místa pro setkávání, rekreaci a procházky včetně cenných přírodních památek na obou březích Vltavy. Stres vyvolaný radikálním zásahem do života místních obyvatel může u citlivých jedinců vést k rozvoji řady nemocí, zejména kardiovaskulárního systému.

1.8. Rozpor s klimatickými závazky

V červnu 2019 přijalo zastupitelstvo HLMP klimatický závazek s cílem snížit emise CO2 v hlavním městě o minimálně 45 % do roku 2030 (oproti roku 2010) a dosáhnout nulových emisí CO2 nejpozději do roku 2050. Studie vlivu na klima potvrzuje, že výstavba a provoz šestiproudé dálnice povede k významnému nárůstu emisí skleníkových plynů. Záměr je rovněž v rozporu s prioritami Klimatického plánu v oblasti udržitelné mobility a výrazně ztěžuje naplňování opatření Strategie adaptace hl. města na změnu klimatu: D0 povede ke zhoršení mikroklimatických podmínek, rozšíření nepropustných ploch, poškození zeleně a přírodních lokalit, likvidace zahrádkářských kolonií a záboru bonitní zemědělské půdy.

1.9. Zastaralá koncepce neodpovídající současné situaci a budoucímu vývoji

Současný návrh SOKP dle ZÚR vychází z koncepce 60. let minulého století. Od té doby došlo k významnému rozvoji města a obrovskému nárůstu dopravy v důsledku přechodu na tržní hospodářství a zapojení do evropských struktur. Nebere ohled na zásadní změny a zavádí na území hl.m. Prahy tranzitní, zejména kamionovou dopravu. Nutno upozornit, že dálnice se realizují na základě momentální situace s výhledem 20 let po uvedení do provozu.

2. Závěr

Předložená dokumentace EIA vykazuje mnoho nedostatků a neprokazuje přínos záměru pro udržitelný rozvoj společnosti. Negativní dopady D0 518 a 519 na životní prostředí, dopravní situaci a zdraví obyvatel výrazně převáží nad přínosy spočívajícími ve zlepšení dostupnosti severozápadního okraje Prahy automobilovou dopravou.

Na základě skutečností uvedených v tomto vyjádření navrhuji, aby Ministerstvo životního prostředí vydalo nesouhlasné závazné stanovisko EIA k posuzovanému záměru a požádalo o jeho přepracování.

Přílohy:

Příloha č. 1 je neoddělitelnou součástí tohoto dokumentu. Slouží jako podpisový arch pro občany obce Horoměřice, kteří nesouhlasí s navrhovaným stanoviskem EIA.

Názory zastupitelů
(článek do Zpravodaje Horoměřic, podzim 2023

Ticho z radnice

Už to bude rok od obecních voleb, v nichž drtivě vyhráli nezávislí kandidáti za Naše Horoměřice a ujali se vedení obce, a půl roku po tom, co "koalice poražených", za přispění tří přeběhlíků, odvolala starostu Herčíka a převzala vládu nad radnicí. Co za toho půl roku dokázali?

Líbí se vám nová věžička na zámečku? Nám ano. Co se nám ale vůbec nelíbí, je samozřejmost, s jakou rada obce schvaluje navyšování rozpočtu: 485 tisíc, 190 tisíc, 45 tisíc… Oprava se tak jen v poslední době zdražila o téměř tři čtvrtě milionu korun. Tyto peníze budou chybět jinde, například v oblasti odpadového hospodářství.
Líbí se vám nová věžička na zámečku? Nám ano. Co se nám ale vůbec nelíbí, je samozřejmost, s jakou rada obce schvaluje navyšování rozpočtu: 485 tisíc, 190 tisíc, 45 tisíc… Oprava se tak jen v poslední době zdražila o téměř tři čtvrtě milionu korun. Tyto peníze budou chybět jinde, například v oblasti odpadového hospodářství.

Program? Nemáme!
Většina z nás se ve volbách rozhoduje podle programu jednotlivých volebních stran a uskupení. Stejně je to i v Horoměřicích, kde voliči po dlouhých letech vlády ODS na radnici ji v roce 2018 vystavili stopku a na základě programu SNK Naše Horoměřice toto sdružení poprvé poslali do čela radnice. Horoměřičtí byli evidentně s plněním programu spokojení, a proto SNK Naše Horoměřice volby vyhrálo i v roce 2022. Přestože v komunálních volbách jsou programy často dost podobné, jelikož všichni řešíme stejné problémy obce, v jednom se náš program zásadně od programu ODS lišil. Dlouhodobě nesouhlasíme s tím, aby se obrovská zemědělská plocha premonstrátů v novém územním plánu změnila na stavební pozemky a umožnila tak mj. výstavbu průmyslových nebo skladových hal na jižním okraji obce. Podobný názor měl i náš bývalý koaliční partner STAN, v čele s Alešem Sedláčkem. Jistě si pamatujete na velký předvolební billboard této strany s nápisem "Překladiště kamionů v naší obci nechceme!" na okraji obce. ODS naopak ve svém programu chtěla náš územní plán zrušit a vrátit se ke svému "betonářskému" plánu a vyjít tak vstříc premonstrátům.

Co tedy dnes plánuje koalice ODS – STAN – přeběhlíci z NH, když programy byly v tomto zásadním bodě pro rozvoj obce neslučitelné? Nevíme, protože koalice žádný program nemá! Nemá ani koaliční smlouvu, takže nikdo – zřejmě kromě několika zasvěcených – neví, co vlastně tito zastupitelé plánují, jakou mají vizi pro rozvoj Horoměřic. Když se podíváte na programy jednání zastupitelstva, starosta do něj navrhuje marginálie, ale zásadní věci, jako je právě územní plán, do programu musíme navrhovat my.

Územní plán jako klíč pro další rozvoj naší obce

Proč je územní plán tak důležitý? Protože říká, jak bude vypadat naše obec v budoucnu. Tedy, kde se zemědělská půda změní na stavební, kde může stát škola, kudy povedou nové ulice atd. Územní plán by se měl snažit o udržitelný rozvoj obce. Jsme proto rádi, že – jak jsme se dozvěděli na posledním zastupitelstvu – nakonec územním plán, který jsme připravili v minulém volebním období, zůstal a 30. října má být předložen k veřejnému projednání. Poznamenejte si toto datum, protože na veřejném projednání ÚP byste se měli dozvědět nejen o budoucí tváři Horoměřic, ale také, jak případně podat námitky a návrhy. Celé schvalování by mělo trvat asi rok, takže na podzim 2024 by Horoměřice měly po několika letech bez platného ÚP tento zásadní dokument znovu mít.

Je tím jednou provždy dané, že se premonstrátská pole směrem na Jenerálku nezmění na stavební pozemky, jak chtěla ODS? Nikoliv! Možnost, že tyto obrovské plochy budou zastavěné průmyslovými nebo skladovými halami, nebo že na stavebních pozemcích určených k občanské vybavenosti nevyrostou další bytové domy, stále existuje. Stačí k tomu proces zvaný změna územního plánu. V případě, kdy jde o miliardy za stavební pozemky, je taková možnost obzvlášť lákavá. Je proto v zájmu nás všech dění kolem územního plánu sledovat a včas se případně ozvat.

"Hasičárna" nebo Kaufland?

Na posledním zastupitelstvu před volbami v roce 2022 předložil místostarosta Král plán na novou hasičskou zbrojnici pro naše dobrovolné hasiče, jejíž výstavba je ale podmíněna schválením výstavby velkého supermarketu Kaufland, nedaleko Lidlu. Všichni zastupitelé tehdy pro tento plán zvedli ruku, protože na "hasičárnu" měl Kaufland výrazně finančně přispět. Mělo to ale háček: na místě, kde mají obě stavby vzniknout, je zatím pole a toto pole zůstává i v návrhu nového územního plánu. Ve smlouvách s Kauflandem se přitom obec zavazuje, že změní pozemky na stavební. Zajímá nás, kdo vyjednával za obec v této záležitosti? Kdo bude prosazovat změnu ÚP, aby se Kaufland mohl skutečně postavit? Jak je to s příspěvkem Kauflandu na stavbu hasičské zbrojnice? Na tyto otázky jsme zatím nedostali věrohodné odpovědi.

A hlavně: výstavba tak velkého nového supermarketu nedaleko již existujícího Lidlu bude znamenat další obrovský pohyb vozidel a lidí v obci a okolí. Zeptal se někdo Horoměřických, zda Kaufland i za tuto cenu chtějí, tím spíš, že má vzniknout ještě další supermarket v ulici Hrdinů směrem k letišti? Neměli by se k tak zásadním věcem vyjádřit občané v nějaké formě referenda? My si myslíme, že určitě ano a tento názor jsme také prezentovali na minulém zastupitelstvu.


Škola? Ticho po pěšině.

Kritický nedostatek míst v ZŠ Horoměřice si vyžaduje řešení. Vedení obce však údajně není jednotné: někdo chce rovnou novou školu, někdo přístavbu… Nejrychlejší by byla přístavba k současné škole, i ta však nějakou dobu potrvá. Musí se proto vyřešit mezidobí, ve kterém se už při současném stavu nemá mnoho z našich dětí šanci dostat do zdejší školy. Ve hře jsou speciální školní kontejnery.

Občané ani zastupitelé se o vývoji této velmi důležité věci moc nedozví, chce to pátrat jak Sherlock Holmes. Když jsme si proto v posledním – dvacátém třetím – bodě Různé v zápisu z rady obce ze dne 19.7. 2023 (po řešení tak zásadních témat jako "Projednání parkování pro zaměstnance OÚ a ZŠ na 2. nádvoří na statku" ) dočetli, že "Dle rozhodnutí MŠMT nebyla obci Horoměřice přidělena dotace na realizaci projektu "Navýšení kapacity ZŠ Horoměřice" z důvodu snížení alokované částky", uvědomili jsme si, že to je velmi špatná zpráva. Nedalo nám to a sami jsme na ministerstvu školství zjišťovali, proč jsme dotaci na tak důležitou věc, jako je škola, nedostali. A co jsme se dozvěděli? Projekt vedení obce prý nebyl dobře zpracován, respektive projekty jiných obcí byly zpracovány lépe, takže dostaly přednost. Prý máme šanci příště, pokud náš projekt bude kvalitnější. Takže nejen, že radní v zápise překrucují skutečnost, ale hlavně naše děti mají (zatím) smůlu…

I v opozici se dají věci posouvat

Přes nepříznivou situaci, kterou jsme si jako Naše Horoměřice na začátku roku prošli, se snažíme plnit maximum z toho, proč jste nás zvolili. Jsme rádi, že pokračují kulturní a společenské akce, které vznikly za našeho vedení radnice v minulém volebním období, jako je Sousedský festival nebo Anenská pouť. Jsme moc rádi, že Adamu Jechovi se podařilo participativní rozpočet z našeho volebního programu udržet u života. Participativní rozpočet umožňuje, aby se občané zapojili do rozhodování o rozvoji své obce. Vítězné projekty představil Adam Jech na posledním zastupitelstvu. Více než pět stovek Horoměřických hlasováním zvolilo jako vítězný projekt sáňkařskou dráhu. Ale také další tři projekty byly uznány jako realizovatelné a obec přispěje na jejich uskutečnění požadovanou finanční částkou.

Daria Hrnčířová se jako předsedkyně Komise sociální a zdravotní mj. snaží nabídnout občanům v naší obci další lékařskou péči a hledá cesty, jak navázat na náš program pomoci lidem v nouzi. V současné době jde hlavně o pomoc při řešení zvýšených nákladů na odvoz odpadků, které vedení radnice – na rozdíl od praxe v jiných obcích – zcela převádí na obyvatelé. Daria navrhuje úplné odpuštění poplatků za odpady pro seniory nad 70 let a výraznou slevu pro rodiny s třemi a více dětmi a samoživitelky. Také obec nějakou formu pomoci údajně chystá, ale radní si dali čas až do konce listopadu, kdy s tím vyjdou ven. Pak prý také se svým plánem seznámí i sociální komisi, která by naopak, podle našeho názoru, na tom měla spolupracovat od začátku.

Jan Herčík se dlouhodobě se věnuje mj. oblasti dopravy a přichází na zastupitelstva s konkrétními podněty. Upozorňuje vedení obce, aby věnovalo maximální pozornost přípravě výstavby pražského okruhu, který už vstoupil do projednávání žádosti o posouzení vlivu na životní prostředí (EIA). Horoměřice budou okruhem dotčené nejen zvýšenou dopravou a hlukem ale také emisemi, které v kombinaci s emisemi z letadel zatím nikdo neměří. Přestože je to téma, které se nás všech zásadně týká, na program zastupitelstva tento bod starosta Langer (ODS) zatím nikdy nezařadil. Jan Herčík je také připraven v případě potřeby pomoci při očkování seniorů proti covidu a navázat tak na předchozí vlny očkování.

Kateřina Rosová se věnuje hlavně územnímu plánu a rozvoji obce a tím, že ODS ustoupila a pokračuje v našem územním plánu, zaznamenala zásadní úspěch. Občané se na ni obracejí s mnoha podněty, naposledy například ve věci bytového domu Rozmarýn. Každý, kdo sleduje jednání zastupitelstva, potvrdí, že opoziční roli plní na sto procent. Zařazuje do programu zásadní body, o kterých vedení obce mlčí, a požaduje od něj jasné a konkrétní odpovědi. Ty ale většinou nedostáváme, naopak slyšíme "čím zájmům sloužíme"…

Když jsme byli na radnici my, transparentnost a maximální informovanost obyvatel pro nás byla samozřejmou povinností. Současné vedení obce volí opačný přístup. Zrušilo mediální komisi, namísto nezávislé redakční rady svěřilo obecní zpravodaj do rukou jednoho z radních, v zápisech z rady obce vyznává zásadu "mlčeti zlato". Pokud tedy chcete vědět, co se v Horoměřicích děje a bude dít, choďte na veřejná zastupitelstva nebo je sledujte na youtube a ptejte se těch, které jste zvolili. Určitě se to vyplatí.

Zastupitelé za SNK Naše Horoměřice
Daria Hrnčířová, Kateřina Rosová, Adam Jech a Jan Herčík

________________

Na podzim 2022 nezávislí kandidáti za Naše Horoměřice jasně vyhráli s 47,03 % obecní volby a starostou se stal náš lídr Jan Herčík. ODS získala 27,42 %, STAN 18,14 % a TOP 09 6,53 %. Na konci března byl na základě vykonstruovaného obvinění Jan Herčík z postu starosty odvolán. Poražení z voleb (ODS, STAN, TOP 09) se spojili se třemi přeběhlíky z Našich Horoměřic (I. Král, V. Liška a V. Altmann) a vytvořili "velkou koalici". Sdružení Naše Horoměřice funguje od roku 2006.

25. června 2023
POZVÁNKA
NA ZASTUPITELSTVO 28. června

Vážení sousedé a spoluobčané,


v současné době má vedení naší obce na stole několik velmi důležitých projektů, které zásadně ovlivní vývoj Horoměřic na mnoho let dopředu. Přístavba školy, kritický stav nedostatku míst v ZŠ Horoměřice, výstavba Kauflandu, výstavba hasičské stanice, schválení územního plánu nebo řešení stavu rybníků. V programu zastupitelstva, které se bude konat ve středu 28. června, byste však hledali tyto body v programu marně.

Pan starosta Langer (ODS) nás zastupitele zve na pracovní zastupitelstva mezi těmi řádnými, kde se právě tato témata řeší. Abyste rozuměli pojmu pracovní zastupitelstvo, tak to je neveřejné setkání zastupitelů, kde však nemohou padnout žádná rozhodnutí. Je mi tedy záhadou, proč nejsou tato témata na programu jednání veřejného zastupitelstva. Kritický nedostatek míst v ZŠ Horoměřice si vyžaduje řešení. Nejde jen o přístavbu školy, která však nějakou dobu potrvá. Musí se vyřešit i mezidobí, ve kterém se už při současném stavu nemá mnoho z vašich dětí šanci dostat do zdejší školy. Jak to tedy bude s nákupy školních kontejnerů, jak nám to bylo představeno na pracovním zastupitelstvu?

Druhého pracovního zastupitelstva se zúčastnili zástupci Kauflandu, kteří přišli projekt nákupního centra představit. Vzhledem ke všem podivnostem, které tento projekt provází, jsme zástupce Kauflandu požádali, aby přišli projekt nákupního areálu a hasičské stanice představit i vám občanům na veřejné zastupitelstvo. Myslím, že je fajn mít další možnost výběru, kam jít nakoupit. Ale zároveň si uvědomuji katastrofální dopravní situaci v naší obci a tyto projekty ji bohužel ještě více zatíží. Navíc související výstavba hasičské zbrojnice je také opředena mnoha neznámými. Jak je to tedy nadstandardním plněním ze strany Kauflandu, na které se odvolával pan místostarosta Sedláček (STAN) na minulém zastupitelstvu? Jak je to s příspěvkem 11 milionů, který má být použit právě na novou hasičárnu, jak deklaroval pan místostarosta Král na zastupitelstvu č.5/2022?

A co územní plán? Jak to s ním vypadá? Je již připraven k veřejnému projednání, jak bylo přislíbeno? Máme už nějaké vyjádření od premonstrátů? Požádala jsem tedy opět o zařazení bodů: Přístavba ZŠ Horoměřice, Kaufland a hasičská stanice, územní plán a biotop. Občané Horoměřic by měli být v těchto zásadní krocích informováni a měli by mít možnost se k nim vyjádřit. Věřím, že i vám jde, tak jako mně a ostatním zastupitelům za Naše Horoměřice o smysluplný rozvoj obce, že vám není lhostejné, jak je nakládáno a hospodařeno s prostředky obce. Ať už vás zajímá některé z výše uvedených témat nebo třeba tolik na sociálních sítích diskutované poplatky za odpady, přijďte na veřejné zastupitelstvo, které se koná 28.6.od 18 hodin v Rytířském sále. Tady můžete klást své dotazy přímo vedení obce.
Kateřina Rosová
zastupitelka za Naše Horoměřice


18. května 2023

JAKÝ BUDE NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN?

Vážení sousedé a spoluobčané,

před několika dny proběhlo pracovní zastupitelstvo, jehož jediným tématem byl tolik diskutovaný nový územní plán (ÚP) naší obce. Na jednání byl přítomen i zpracovatel ÚP Ing. arch. Maryška, který přítomným zastupitelům doporučil ÚP schválit v současné podobě, kterou připravila minulá radnice vedená Našimi Horoměřicemi, a předložit ho k veřejnému projednání. Architekt Maryška, který připravoval i minulé územní plány, také několikrát zdůraznil svoji víru, že na stavebních pozemcích určených k občanské vybavenosti nevyrostou další bytové domy, jako se to dělo v minulosti, kdy radnici vedla ODS.

Proč je územní plán tak důležitý? Je to územně plánovací dokumentace, která říká, jak bude vypadat naše obec v budoucnu. Tedy kde se zemědělská půda změní na stavební, kde může stát škola, kudy povedou nové ulice atd. Územní plán by se měl snažit o udržitelný rozvoj obce.

V současné podobě námi navrženého ÚP tak zejména zůstávají premonstrátská pole směrem na Jenerálku (na obrázku v dolní části) stále poli a nejsou změněna na stavební pozemky tak, jak to chce ve svém programu ODS, která se vrátila do vedení obce. ÚP je tedy zatím navržen bez obrovských ploch, které mají být zastavěny průmyslovými nebo skladovými halami.

Na pracovním zastupitelstvu se nikdo z přítomných zastupitelů konkrétně nevyjádřil, zda bude tento ÚP akceptován současným vedením či se chystají nějaké změny. Proto je pro mě velkým překvapením, že ve zveřejněné pozvánce na příští řádné jednání zastupitelstva obce není bod týkající se ÚP vůbec zařazený!

Jako zastupitelka mám možnost do programu vložit jakýkoliv bod k projednání. Písemně jsem o to tedy požádala. Občané musí být informováni o těchto zásadních věcech. Věřím, že v zájmu vás všech bude bod do programu zařazen, následně schválen a že nás nové vedení obce bude informovat o dalších krocích, rozhodnutích či změnách v této záležitosti. Nový územní plán naší obce už je téměř na dosah. Teď je však důležité ohlídat jeho správnou podobu!

Dále jsem požádala o přidání bodu programu "Výstavba hasičské zbrojnice, resp. Kauflandu". V návrhu ÚP je pozemek, kde má stát Kaufland stále polem, přitom ve smlouvách s Kauflandem se obec zavazuje, že změní pozemky na stavební. Chci vědět, kdo vyjednával za obec v této záležitosti? Kdo bude prosazovat změnu ÚP, aby se Kaufland mohl skutečně postavit? V této věci je zkrátka příliš mnoho neznámých a podivností…

Milí sousedé, věřím, že i vám jde o zdravý rozvoj naší obce. Tímto vás tedy zvu na veřejné zastupitelstvo, které se bude konat v Rytířském sále 24.5. 2023 od 18 hodin. Nenechte si ujít zásadní rozhodnutí týkajících se Horoměřic a přijďte vyjádřit svůj názor!

Kateřina Rosová,

zastupitelka za Naše Horoměřice

ÚP ke stažení zde:

https://www.horomerice.cz/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah1368_29.pdf&original=Horoměřice%20-%20B%29%20Hlavní%20výkres%20-%202.%20návrh%20pro_SJ_05-2021.pdf


10. května 2023
Ordinace nebude


Milí sousedé a spoluobčané,

jako předsedkyně Komise sociální a zdravotní jsem se snažila nabídnout občanům v naší obci další lékařskou péči. Nebyl to jednoduchý úkol. První problém nastal v tom, že obec nevlastní žádné vhodné nemovitosti. Druhý problém je všeobecně malé množství praktických lékařů.

První problém se zdál být řešitelný, protože ve 2. polovině února mi místostarosta Ivan Král sdělil, že se Premonstráti rozhodli rekonstruovat jednu prázdnou ordinaci v ulici M. Alše. Začala jsem hledat vhodného lékaře. Informaci jsem rozšířila mezi lidi a také jsem našla několik FB skupin, kde bychom mohli inzerovat zadarmo. Potřebovala jsem však podrobnější informace k připravované ordinaci (velikost, výše nájmu…) Napsala jsem místostarostovi Ivanu Králi, aby mi poskytl bližší informace. Pan Král se se mnou chtěl potkat osobně. Na osobní schůzce mi sdělil, že už je to asi měsíc, kdy o ordinaci projevila zájem paní fyzioterapeutka a že je již domluvená s Premonstráty. Na mou otázku, proč mě o tom neinformoval dříve, jen řekl, že se někoho ptal (už si ale nepamatuje koho), zda máme lékaře, a když byla odpověď negativní, tak už to dál neřešil.

Bohužel, teď jsme postaveni do situace, kdy nemáme žádný jiný vhodný prostor pro lékařskou ordinaci. Přitom stačilo jen dobře a včas komunikovat a mohlo to dopadnout úplně jinak.

Pokud by někdo z vás měl nápad na vhodný prostor, neváhejte mě kontaktovat. Budu moc ráda!

Daria Hrnčířová

Zastupitelka za SNK NH

4. května 2023
Pohled ex-starostky Velkých Přílep na dění v naší obci

Kdo chce psa bít, hůl si najde. Právě toto staré rčení mně napadlo, když jsem sledovala poslední tři zasedání zastupitelstva obce Horoměřice. Celá kauza s odvoláním starosty Jana Herčíka, upatlaná snaha tento krok zdůvodnit, křečovité hledání starosty nového, výmluvy a ztráta paměti některých zastupitelů, nerespektovaná petice občanů se 130 podpisy proti odvolání, to vše ve mně zanechalo pocit hořkosti a marnosti.

Nebydlím v Horoměřicích, necítím se tudíž jako podvedená volička nebo občanka obávající se budoucnosti obce Byla jsem však do minulého roku dlouholetou starostkou obce sousední. Jako dobří sousedé a kolegové jsem se vzájemně se zastupiteli obce znali a respektovali se. Věděla jsem, kam se která obec ubírá, s čím bojuje, co se povedlo, ale i nezdařilo, drželi jsme si palce.

Osobně jsem byla ráda, když se pan doktor Herčík stal starostou. Trochu mé nadšení kalila lítost nad tím, že nebude mít možnost se při této náročné funkci věnovat stoprocentně své klinice, pacientům a nám páníčkům. Na druhou stranu jsem ho poznala jako vynikajícího lékaře, který vybudoval renomovanou kliniku, a to doslova z chlívku na dvoře. Byla a jsem si vědoma jeho pracovitosti, "tahu na branku", empatie a cílevědomosti, vlastností, které ho k funkci starosty přímo předurčovaly. Věděla jsem, že politiku bude chápat v jejím původním významu, tedy jako službu občanům, nikoliv jako šplh do politických výšin po cizích zádech, možnost obohatit vlastní rozpočet, či získat jiné výhody.

Jeho odvolání jsem chápala jako plivanec do tváře většiny voličů. Výsledky voleb jasně hovořily o tom, koho chtějí mít horoměřičtí na radnici. Sledovala jsem pečlivě průběh zastupitelstva, několikrát jsem si záznam přehrávala, ale důvod odvolání jsem nepochopila. Předpokládám, že jasný nebyl ani mnoha zastupitelům, kteří jako mlčící většina hlasovali o vynesení rozsudku.

Někdy se tento jev nazývá davovou nákazou. Možná kdybychom se zeptali každého zastupitele jednotlivě, případně se nehlasovalo tajně v bezpečí beztrestné anonymity, tak by byl výsledek odlišný. Někdy v davu, a zastupitelstvo je také davem, ztratíme své vlastní myšlenky a přebíráme ty cizí.

Pozdě však Bycha honit. Život v obci půjde dál. Jak se bude dařit novému vedení ve světle velkých a důležitých projektů ukáže čas. MVDr. Jan Herčík na to neměl dost času. Jedno volební období je žalostně málo, ale mnohé se přesto podařilo. Navíc obec i za tu krátkou dobu starosta mediálně zviditelnil, vzpomeňme na reportáže a zprávy z očkování občanů v době covidu, na pomoc při vypuknutí války na Ukrajině, a nakonec už i zmíněná veterinární klinika. Její věhlas se šířil i za hranicemi kraje.

Stále přemýšlím o průběhu toho nešťastného zasedání a důvodu odvolání starosty. Porušení regulativ neexistujícího územního plánu to být nemohlo, zatajení dokumentu, který měl jeden místostarosta v datovce a druhý o něm věděl, asi také ne, že by prodej soukromého pozemku? Jen marně přemýšlím, kdo byl v minulosti potrestán a odvolán za megalomanskou nekoncepční výstavbu v Horoměřicích, navíc bez náležité infrastruktury, kdo byl postižen za souhlas se změnou projektu domova seniorů Velvaria v bytový dům, kdo nesl odpovědnost za všechny problémy, které tyto neuvážené kroky způsobily a dodnes se s nimi Horoměřice vyrovnávají a vyrovnávat budou. Nevzpomínám si, paměť mně už asi tolik neslouží.

Kdo chce psa ........čtenář, nechť si doplní.

Věra Čermáková
Zastupitelka obce Velké Přílepy, bývalá starostka

25. dubna 2023
Vážení sousedé a přátelé,

na zastupitelstvu obce dne 25.4. 2023 byl zvolen starostou Horoměřic Luboš Langer z ODS, místostarostou zůstal Ivan Král (zvolený za Naše Horoměřice), dalším místostarostou byl zvolen Aleš Sedláček (STAN) a radními Václav Liška (zvolený za Naše Horoměřice) a Miroslav Bradáč z ODS.

Potvrdilo se, o čem se v zákulisí mluvilo už několik měsíců: že ti poražení z voleb (ODS, STAN, TOP 09) se spojili se třemi přeběhlíky z Našich Horoměřic a pod taktovkou Ivana Krále vytvořili "velkou koalici" s cílem odstavit vítězné Naše Horoměřice s lídrem Janem Herčíkem. Jestliže na minulém zastupitelstvu si ještě nebyli jisti většinou, a proto ho hned v úvodu Aleš Sedláček odpískal, na tomto zastupitelstvu "velkokoaličníci" hlasovali jak dobře namazaný stroj.

Smutný byl pohled hlavně na tři bývalé zastupitele za Naše Horoměřice, Ivana Krále, Václava Lišku a Vlastimila Altmanna, jak snaživě hlasovali proti kandidátům Našich Horoměřic a volili ODS, hlavního soupeře v minulých volbách.

Smutné byly i další okamžiky: když zastupitelé ignorovali vážná obvinění občanů, vznášená proti místostarostovi Ivanu Královi kvůli jeho působení v H-Systému, protože, řečeno slovy pana Babky z ODS, "je to už zahraný", když nově zvolený starosta Luboš Langer nebyl schopen vysvětlit, jak vlastně budou společně vládnout a omezil se jen na pár obecných formulací, když zastupitel pan Liška si místo zapojení se do diskuse projížděl na internetu e-shopy s koly….

Co bude dál? Uvidíme. Nová koalice se teprve musí dohodnout na programu. Vzájemně se podpořili, aby si rozdali funkce a teď budou teprve vyjednávat o programu v zájmu lidi.

Zásadní bude jejich postoj k územnímu plánu. ODS má v programu návrat ke svému starému, který počítá s přeměnou stovky hektarů premonstrátských polí na stavební pozemky vč. výstavby průmyslové zóny, NH a STAN to nechtěli.

Jsem zvědavá, co z tohoto vznikne.Jedno je jisté: ze sedmi zastupitelů za Naše Horoměřice, kterým jste dali ve volbách důvěru, zbyli čtyři. Od pánů Krále, Altmanna a Lišky se členové Našich Horoměřic distancují a nechtějí s nimi mít již nic společného. I když jim vlastním úsilím a penězi ve volbách pomohli do zastupitelstva.

Zastupitelé za Naše Horoměřice se tímto přesouvají do konstruktivní opozice. Budeme se snažit i nadále prosazovat náš program. Až do příštích voleb. Je mi z toho smutno. Celé jsem si to představovala úplně jinak…

Kateřina Rosová,
Zastupitelka za SNK Naše Horoměřice

24. dubna 2023
Vážení spoluobčané a sousedé,


mnozí z vás mě neznají, protože v Horoměřicích bydlím teprve od roku 2020. Můj manžel je však místní rodák a jeho rodina tu žije již několik generací. Proto pro mě byly Horoměřice jasná volba, když jsme přemýšleli, kde vychovávat dítě.


Loňské jaro mě oslovili z SNK Naše Horoměřice, abych se stala jejich členem. Protože mi není osud místa, kde bydlím a vychovávám své dítě lhostejný, nabídku jsem přijala a do NH vstoupila. Aktivně jsem se účastnila předvolebních stánků, mluvila jsem s občany a poslouchala všechny pro a proti. Do té doby jsem členy NH osobně neznala, a tak jsem ani nezkoumala nijak detailněji jejich minulost.

Hnutí SNK NH mě zaujalo tím, že je tvořeno místními občany, bez politické příslušnosti, a tak z této logiky jsem usuzovala, že všem jim jde o dobro naší obce. Na listině kandidátů jsem byla číslo 5. Nebylo to mou zásluhou. Starší členové NH tím chtěli dát možnost novým tvářím, jako jsem já, pracovat pro obec a přinést novou energii, nápady a třeba i nový pohled. Už na první schůzce jsem vyjádřila svou nespokojenost s komunikací obce navenek, vůči občanům. Po několika týdnech jsem poznala, že se začalo něco dít, protože značně stoupla informovanost o různých akcích v obci. Byl to skvělý krok dopředu.

Vítězství ve volbách na podzim roku 2022 ve mě vyvolalo obrovskou radost, ale i velkou zodpovědnost vůči všem voličům, kteří dali NH svůj hlas. Začali jsme pracovat na sestavení koalice, a protože se v předchozím volebním období spolupráce se STAN osvědčila, nakonec jsme s nimi uzavřeli koaliční smlouvu a chtěli jsme pokračovat v rozdělaných projektech. Rozdělili jsme si oblasti působení a začali pracovat. Já jsem dostala na starost Komisi zdravotní a sociální, a protože v uplynulém volebním období tato komise neexistovala, začala jsem od nuly. Přemýšlela jsem nad tím, co v obci chybí a co trápí místní občany. Zrovna teď se snažím najít dalšího praktického lékaře pro naše občany.

Na konci ledna jsem zjistila, že veterinární klinika pana MVDr. Jana Herčíka je prodaná a že tam budou stát dva domy o 40 bytech. Byl to šok, protože takovému sledu událostí nic předtím nenasvědčovalo. Začala jsem se ptát radních, ale nedostala jsem jinou odpověď, než jste mohli slyšet na zastupitelstvu ze dne 31.3. Kolotoč se začal roztáčet v momentě, kdy náš koaliční partner STAN, namísto aby s námi jednal, pouze složil své funkce v radě a bez jakéhokoliv pokusu o narovnání situace odešel. Z mého pohledu to nebylo fér. Strávili jsme spoustu hodin přípravou koaliční smlouvy, podle které se však oni neřídili. Proč?

Pak vystoupil pan Bradáč z ODS s žádostí odvolat starostu z funkce. Bez podložených důkazů, bez jasné formulace přestupků a porušení zákona ze strany pana MVDr. Herčíka, pouze s odvoláváním se na morální hodnoty. Starosta byl nadpoloviční většinou hlasů zastupitelů odvolán tajnou volbou. Morální hodnoty byly naplněné. Mezitím, když jsme pomalu začali tušit, co se bude dít, začalo vyjednáváni s ODS. Na některých schůzkách jsem byla společně s pány Králem, Altmannem a Liškou. Vždy se jednalo pouze o zájem ODS vytvořit koalici s NH, protože po tom, jak se náš koaliční partner zachoval, nám bylo jasné, že tudy už cesta nevede.

Členové ODS byli vstřícní k jednání, měli však jednu podmínku, a to že pan MVDr. Herčík už nebude na radnici. Údajně kvůli kauze Patio. Nic však nebylo pevně rozhodnuto a k ničemu jsem se nezavázala. Po zastupitelstvu dne 12.4., kdy přišli lidé postižení kauzou H-Systém a začali vyprávět své zkušenosti s panem Králem, jsem se začala zamýšlet nad vším, co se do té doby odehrávalo. Přestože mi pan Král nikdy nedal důvod, abych mu nevěřila, ve stínů událostí se mi některé momenty začaly zdát podezřelé.

Dlouho jsem se snažila zastupitele za NH spojit a pokračovat v započaté práci, ale najednou jsem pochopila, že moje snažení je pravděpodobně nežádoucí. Protože však ctím morální hodnoty, nemohla jsem se otočit zády k lidem, kteří mě zvolili za NH, k lidem, kteří jsou členy NH, ale nejsou zastupiteli. Tito lidé nám pomohli dát dohromady finance na volební kampaň, protože tu jsme si zaplatili sami. Díky nim a díky vám, voličům, jsem dostala možnost hájit práva občanů Horoměřic.

Kolotoč se dál točil, a i přes naši snahu jednat s ODS jako členové NH a zastupitelé NH ve prospěch občanů Horoměřic, jsme narazili na odpor ODS, protože se již dohodli s pány Králem, Altmannem a Liškou. Dozvěděli jsme se o sestavení velké koalice, společně se STANem, kdy místostarostové mají zůstat pan Král a pan Sedláček. Tito dva pánové věděli o záměru prodat "veterinu" mnohém dříve, než se o tom dozvěděla veřejnost a nepodnikli žádné kroky k tomu, aby na daném místě vzniklo něco jiného, než je teď schváleno stavebním úřadem ve Velkých Přílepech.

Ptám se tedy, kde je v tuto chvíli morálka, která byla tak důležitá a závažná pro odvolání starosty? Proč právě oni mají zůstat na svých postech a ostatní musí pryč? Kde jsou záruky pro občany, že nové vedení obce bude svědomitější, transparentnější a lepší? Proč se jen šušká o stavbě Kauflandu, ale veřejně je prezentovaná pouze nová hasičská zbrojnice? Proč se převzala od stavebníka ulice bez veřejného osvětlení? Proč se neřeší chybějící chodník k prodejně Lidl, kterou mnoho občanů využívá? Proč tak dlouho trvá řešení velmi zatížené dopravní situace v Horoměřicích? Je mnoho dalších "proč", ale v tuto chvíli je důležitější něco jiného. Jste to vy, občané a voliči Horoměřic. Bez vás všech nemůže zastupitelstvo znát váš názor a jednat ve váš prospěch.

Prosím proto, abyste chodili na veřejná zastupitelstva, aktivně se zajímali a vyjadřovali se k dění v obci. Přijďte i zítra, 25.4., a řekněte, co si o tom "kolotoči" myslíte!

Daria Hrnčířová
Zastupitelka za SNK Naše Horoměřice

21. dubna 2023

Na radnici se má vrátit starosta za ODS

Vážení sousedé a přátelé,
na příštím zastupitelstvu obce v úterý 25. dubna má být zvolen starostou Horoměřic Luboš Langer z ODS, místostarostou má být Ivan Král (zvolený za Naše Horoměřice), v radě má dále usednout Aleš Sedláček (STAN), Václav Liška (zvolený za Naše Horoměřice) a další zástupce ODS.

Přestože Naše Horoměřice (NH) dostaly od vás, voličů, na podzim ve volbách 47,03 % a tedy i jasný mandát k vedení obce, v radě budou mít pouhé dva zastupitele a starosta bude za ODS.

Situace je velmi vážná, neboť ovlivní celé směrování obce do budoucích let. To, kvůli čemu nás mnoho z vás volilo, bylo mj. naše odmítnutí změnit obrovská premonstrátská pole směrem na Jenerálku na stavební pozemky a umožnit tak výstavbu průmyslových hal, jak to plánovala ODS.

Ale pojďme postupně. Poslední březnový den byl odvolán z postu starosty MVDr. Jan Herčík. A to přesto, že opozice ani nikdo další nepředložil žádné důkazy, které by prokazovaly jakékoliv důvody pro takto závažný zásah. Ještě předtím celou krizi ve vedení obce odstartoval náš do té doby koaliční partner STAN tím, že místostarosta Aleš Sedláček a radní Martin Verner bez relevantního vysvětlení odstoupili z vedení obce a tím porušili koaliční smlouvu.

Ještě před odvoláním starosty probíhala jednání mezi některými zastupiteli NH a ODS, na které však byli zváni pouze někteří vybraní zastupitelé NH. Na těch posledních před odvoláním starosty, kdy se na jednání dostali i ti nezvaní, jsme chtěli jasně vědět, jak si představují personální obsazení radnice. Pokaždé se nám dostalo odpovědi, že to teď není podstatné. Vše nasvědčovalo tomu, že existuje nějaká dohoda Ivana Krále (NH), Miroslava Bradáče (ODS) a Aleše Sedláčka (STAN), jejímž výsledkem má být zvrácení výsledků komunálních voleb, v nichž SNK Naše Horoměřice s velkým náskokem zvítězilo (NH 47,03 %, ODS 27,42 %, STAN 18,14 %, TOP 09 6,53 %) .

Starosta byl skutečně odvolán. Zásadně k tomu přispěl zastupitel Václav Liška (zvolený za NH), který se před ODS vyjádřil, že jeho hlas mají a že bude hlasovat pro odvolání starosty. Pan Liška se od začátku netajil tím, že chce placené místo na radnici. Když mu to nevyšlo, snažil se získat místo "tiskového mluvčího" radnice, za což požadoval částku v řádu desítek tisíc měsíčně. Hodil se tak do plánu panu Královi, který měl velkou ambici být starostou Horoměřic. Ještě před odvoláním starosty začal pan Král "na vlastní pěst" vyjednávat s opozicí, aniž by k tomu měl od členů NH jakýkoliv mandát. Ztratil tak naši důvěru, neboť jeho kroky nebyly konzultovány a následně schváleny členy sdružení NH.

Dvanáctého dubna proběhlo zastupitelstvo, kde měli být podle programu zvoleni noví radní a starosta. V úvodu však vystoupil A. Sedláček (STAN) s požadavkem stáhnout volbu vedení obce z programu, protože se zastupitelé na ničem nedohodli. To bylo vzápětí schváleno, takže obec zůstala bez vedení. Přišlo však mnoho občanů Horoměřic, kteří vyjadřovali svůj nesouhlas s tím, aby pan Král jakkoliv ovlivňoval chod obce a byl členem vedení, neboť jejich mnohaleté zkušenosti s ním jsou velmi negativní.

Na základě materiálů o působení pana Krále v H-Systému a družstvu Svatopluk, které jsme všichni zastupitelé dostali, i na základě podnětů od občanů, jsem navrhla odvolání pana Krále z vedení obce. Zastupitelé to však neodhlasovali. Obec je tedy stále bez vedení. S odpovědností vítězů voleb jsme chtěli tento stav rychle odstranit, protože je před námi spousta důležitých rozhodnutí (výstavba okruhu, školy…).

Poté co náš dosavadní partner STAN bezprecedentně porušil koaliční smlouvu, jediný, kdo padal v úvahu, byla ODS. Ale za podmínky, že Naše Horoměřice budou mít starostu a většinu v radě obce, tak jak to odpovídá výsledku voleb. Tento týden v pondělí jsme se proto sešli se zástupci ODS, kam přišli pouze paní Hordóssyová a pan Langer. Za NH vyjednávali zastupitelé Jan Herčík, Kateřina Rosová, Adam Jech a Daria Hrnčířová. Pan Langer nám sdělil, že pánové Král, Altmann a Liška (zvolení na NH) s nimi jednali před námi a že vše je již domluveno. Je domluvena "velká koalice", kterou si personálně obsadí a na zastupitelstvu prohlasují.

Bohužel se tak potvrdily naše domněnky o tajném vyjednávání a dohodách ještě před odvoláním pana Herčíka z postu starosty. Zastupitelé Král, Altmann a Liška vyjednávali za našimi zády bez jakéhokoliv mandátu Sdružení Naše Horoměřice. Od jednání výše uvedených pánů se distancujeme. Dohody, které vytvořili, jsou jejich hrou a sdružení NH s nimi nemá nic společného. Nicméně jsou zastupiteli, a tudíž jednat mohou.

Proč se toto všechno asi děje? Dlouho vládnoucí ODS v Horoměřicích nejen umožnila v průběhu let obrovskou výstavbu bytových domů, aniž k tomu měla zajištěnou infrastrukturu, ale zejména dlouhodobě prosazovala nový územní plán, v němž by zhruba milion metrů čtverečních (100 hektarů) půdy patřící premonstrátům bylo změněno ze zemědělské na stavební. V plánu bylo i umožnit výstavbu průmyslových a logistických hal na polích směrem k Jenerálce.

První vítězství Našich Horoměřic ve volbách v roce 2018 tyto plány zmařilo, protože jsme s tak rozsáhlým "zabetonováním" polí kolem Horoměřic nesouhlasili. Během čtyř let NH na radnici se připravil nový územní plán. A. Sedláček (STAN) však začal územní plán těsně před veřejným projednáním nepochopitelně brzdit. Požadoval studii na jeho prozkoumání, která ve výsledku nepřinesla pro obec vůbec nic, jen to stálo hodně peněz. Pak nechtěl zařadit schválení územního plánu na zastupitelstvo, protože je léto a lidé jsou na dovolených…

Ivan Král mezitím sám chodil za premonstráty a odmítal starostovi Herčíkovi sdělit detaily svých návštěv. Každý ví, že Jan Herčík by nikdy neschválil tak rozsáhlou výstavbu průmyslových hal a tím pádem se stal nepohodlným. Proto musel být za pomoci dosud koaličního partnera STAN spektakulárně odstraněn, aby se pozornost strhla úplně na něco jiného!

V zákulisí se mezitím vyjednává "personální aliance" vedená Ivanem Králem a Miroslavem Bradáčem (ODS), podporovaná STAN. Sdružení NH v Horoměřicích funguje od roku 2006. Za jeho založením stojí rodáci nebo lidé žijící zde podstatnou část svého života. Jsou za nimi tisíce hodin práce, které se zúročily ve dvakrát za sebou vyhraných volbách a spoustě práce pro Horoměřice. To jasně ukázalo, komu Vy, občané Horoměřic, věříte. Já osobně chci v jejich práci pokračovat a udělám všechno proto, aby náš program, se kterým Naše Horoměřice šly do voleb, se podařilo v maximální možné míře uskutečnit.

Zvu vás na veřejné zasedání zastupitelstva obce v úterý 25.4. od 18 hodin v Rytířském sále Zámečku. Přijďte se podívat, jak rozhodují o budoucnosti Horoměřic zastupitelé, kterým jste loni na podzim svěřili správu naší obce.

Kateřina Rosová
Zastupitelka za SNK Naše Horoměřice

S čím jsme šli do voleb 2022

SPLNĚNO: TOP 10
bodů
našeho koaličního programu 2018-2022


Přestože polovinu našeho volebního období řádil covid a lockdowny a na jaře vypukla válka na Ukrajině, splnili jsme naprostou většinu toho, co jsme vám slíbili. Představujeme Vám to nejdůležitější, co jsme v uplynulém volebním období pro Horoměřice udělali.

1. HOROMĚŘICE ZAČALY ŽÍT

Spolu s dobrovolníky jsme rozhýbali kulturní a společenský život v obci a ve dříve chátrajícím Zámečku.
Lidé se začali potkávat na námi podporovaných nebo pořádaných akcích: Anenská pouť, Sousedský festival, Horofest, Rozsvícení Vánočního stromu, Velikonoční jarmark, Čarodějnice, koncerty, výstavy a vernisáže, letní kina, Den s IZS, Dětský den...

2. BLESKOVÁ REAKCE NA COVID
A VÁLKU NA UKRAJINĚ

Jako první obec jsme spustili očkování proti covidu pro seniory a všechny zájemce. V jídelně Zámečku se za obrovské pomoci dobrovolníků velmi rychle podařilo vybudovat ubytování pro 7 dospělých a 6 dětí z Ukrajiny. Reportáž České televize zde:

3. MÁME NOVÁ MÍSTA VE ŠKOLKÁCH A ŠKOLE

Během našeho volebního období vzniklo 100 nových míst pro děti ve školce (nový pavilon v Komenského ul. a školka v areálu Velvaria, kterou otevřeme v září), nejvíc v historii obce. Akutní nedostatek míst ve škole zatím vyřešíme 3 třídami na místě odstěhované školky.

4. VYŽITÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Máme nové školní hřiště s umělým osvětlením a revitalizovali jsme všechna ostatní. Postavili jsme parkurové a workoutové hřiště, skaterampu a pumptrack (terénní dráha pro kola a koloběžky).

S podporou obce vznikl skautský oddíl a oddíl mladých hasičů. Nastartovali jsme spolupráci se Sokolem, který významně finančně podporujeme.

5. PODPORUJEME SPOLKY

Významně podporujeme chovatele a rybáře, pro které revitalizujeme spodní rybník.
Vybudovali jsme úplně novou akceschopnou jednotku dobrovolných hasičů, kterým jsme koupili nová auta a vybavili je potřebnou technikou.
Iniciovali jsme založení Klubu důchodců Horoměřice, který podporujeme finančně i poskytnutím prostor.

6. OTEVŘELI A ZMODERNIZOVALI JSME RADNICI

Zmodernizovali jsme obecní úřad, zdigitalizovali agendu, začali s občany komunikovat na úrovni
21. století
(nový web, Facebook, nezávislý Zpravodaj, aktuality pro občany, kteří nemají přístup k internetu "Za dveřmi radnice", přímé emaily na zastupitele a úředníky.
Zavedli jsme online přenosy ze zastupitelstev, všechny smlouvy jsme dali na web.

7. PŘÍJEMNÉ BYDLENÍ, ŽÁDNÉ HALY

Připravili jsme plán strategického rozvoje obce. Od chaotické výstavby našich předchůdců jsme přešli k plánování ruku v ruce s výstavbou infrastruktury (školství, voda, kanalizace, komunikace atd).

Zabránili jsme výstavbě průmyslových hal na okraji obce, které plánovali naši předchůdci v čele s ODS.
Horoměřice musejí zůstat příjemné rezidenční místo, ne průmyslová zóna s tisíci kamionů!

8. SPOUSTA NOVÉ ZELENĚ

Máme nové cesty se stromořadím (k Juliáně, ke stohu, pokračování Suchdolské stezky,) revitalizovali jsme Rokle a vyčistili tamní letité skládky, budujeme zde oddychové místa.
Kompletně jsme vybavili novou technikou naší technickou četu s důrazem na využití bezemisních vozidel.


9. OPRAVUJEME ZÁMEČEK

Zahájili jsem revitalizaci bývalého statku s historickou budovou zámečku. Nejdříve jsme opravili bránu z 1. na 2. nádvoří, která byla v havarijním stavu, opravili jsme Rytířský sál, který začal sloužit pro společenské akce, začali jsme opravovat střechu nad historickým křídlem.

10. ŘEŠÍME DOPRAVU

Začali jsme řešit dlouhodobě zanedbanou dopravní infrastrukturu. Silnice k Lidlu dostala nový povrch, společně s krajem máme hotový projekt na kompletní modernizace Velvarské a Hrdinů, které patří kraji. Řešíme problémy s autobusy na Prahu, máme jasno v budoucích rekonstrukcích obecních ulic.