Vážení občané Horoměřic,

volební výsledek Našich Horoměřic a STAN ukázal, že dvě třetiny voličů - občanů Horoměřic si přejí změnu ve vedení radnice, a tedy i způsobu, jak je naše obec spravována a kam se ubírá. Bereme tento závazek velmi vážně a slibujeme Vám, že Vás nezklameme.

Ještě jednou Vám děkujeme za důvěru a za to, že tolik z Vás přišlo k volbám. Volební účast v Horoměřicích - téměř 60 % - výrazně převyšuje celostátní průměr 47 %. To jasně potvrzuje, že tady žijí lidé, kteří mají o směřování své obce zájem.


Těšíme se na spolupráci s Vámi!

MVDr. Jan Herčík
lídr SNK Naše Horoměřice a zvolený starosta obce

Co chceme?

Příjemné místo k životu

Co uděláme, abychom se do Horoměřic těšili a byli na ně hrdí?

Chceme, aby Horoměřice byly příjemným místem pro všechny generace. Aby tu děti našly bezpečné místo pro své hry, dospěli kulturní a sportovní vyžití a senioři klid a spokojené stáří. Začneme budovat přirozené centrum pro naše setkávání v bývalém statku a jeho památkově chráněném zámečku. Využijeme bývalý cukrovar na multifunkční společenský sál. Chceme, aby tu vznikly byty, obchody za snížený nájem, aby areál začal žít. Prostranství využijeme pro pořádání farmářských a vánočních trhů pro setkávání obyvatel. Chceme motivovat obyvatele Horoměřic, aby sami přicházeli s nápady, jak zlepšit život v obci. Aby se společně scházeli, vzájemně se podporovali a vytvářeli tím z Horoměřic svůj domov. Budeme to podporovat organizačně, informačně, morálně a samozřejmě finančně.

Začít řešit dopravu

Co navrhujeme, aby se doprava v Horo zklidnila?

Dopravní situace je dlouhodobý a zcela zanedbaný problém. Navíc se stále zhoršuje, jak radnice nechala zastavět možné objízdné trasy a změnami územního plánu povoluje další a další výstavbu a tím i stovky dalších aut. Přesto nebudeme sedět s rukama v klíně a začneme konečně něco dělat.
Ve spolupráci s okolními obcemi chceme omezit průjezd kamionů Horoměřicemi. Kraj má vyprojektovanou přeložku silnice II/240 (Ruzyně-Kralupy), která by nám velmi ulehčila. Chceme se do tohoto procesu aktivně zapojit.
Na základě dopravní studie a revidovaného územního plánu chceme zlepšit průjezdnost Horoměřic. Např. tak, aby nové ulice nekončily jako slepé a navazovaly na sebe. Zvýšíme propustnost komunikací instalací semaforů, a pokud to půjde, stavbou kruhového objezdu, nebo inteligentními semafory na hlavní křižovatce. Průjezd obcí zklidníme úsekovými radary.

Zastavit živelný rozvoj

Jak chceme, aby se Horo rozvíjely? Co naopak nechceme?

Jen za uplynulých osm let je nás "oficiálně" v Horo o třetinu víc. Ve skutečnosti to číslo bude mnohem vyšší, protože spousta nových obyvatel tu není trvale hlášená. Velké bytové domy a ubytovny mění původní ráz obce. Nemáme nic proti rozvoji. Ležíme na kraji Prahy, takže růst obce je logický. Ale vadí nám nekoncepčnost, upřednostňující zájmy developerů, z nichž jeden sedí dokonce v radě obce. Proto se chceme zaměřit na nápravu urbanistického vzhledu obce. Chceme provést důkladnou revizi nově navrhovaného územního plánu a zadat tvorbu plánu rozvoje obce s výhledem do delší budoucnosti. Tam kde již územní plán změnit nelze, dohodnout s developery a stavebníky podmínky tak, aby byly výhodné pro obě strany. A konečně - i vzhledem k napjaté dopravní situaci - podřídit budoucí novou výstavbu charakteru obce, nestavět velké bytové domy, ale rozvolněnou zástavbu rodinných domů.

Pozn. letecká mapa z roku 2003 ukazuje živelný rozvoj obce, kdy byl mj. zastavěn možný obchvat

Zlepšit životní prostředí

Jaké máme plány se zelení a kde na to všechno vezmeme?

Pohled na mapu dobře ukazuje, že jak přibývá zástavby, ubývá v katastru obce zeleně. To nám vadí. Chceme vysázet co nejvíc nových stromů, budeme rozšiřovat parkovou zeleň. Chceme vybudovat naučné stezky a posilovací (cvičební) centra, například v oblasti Rokle, rybníka Pod Luky.... Důležitou roli má v našich plánech areál statku/zámečku, který se stane novým kulturním a společenským centrem obce.Chceme při tom zachovat historický vzhled vstupního nádvoří a sladit ho s okolními objekty.

Kde na to všechno vezmeme? Obec má slušné příjmy, s nimiž budeme hospodařit efektivněji než současná radnice. Budeme sledovat a maximálně snižovat výdaje obce ve všech oblastech. Provedeme audit hospodaření se zaměřením na možné úspory, ne pouze povinný každoroční účetní audit. Naším cílem je v obecním rozpočtu ušetřit 10 až 20 procent režijních nákladů. Tyto miliony použijeme pro zlepšení kvality života v Horoměřicích. Více se dočtete v našem programu.

Větší bezpečnost v obci

Jak uděláme Horo bezpečnější?
Chceme, aby Horoměřice byly bezpečným místem pro obyvatele i jejich majetek. Obec má tři strážníky, to není málo. Chceme najít cesty, jak jejich činnost zefektivnit a zintenzivnit v zájmu občanů. Strážníci musí být venku daleko víc vidět. Jejich přítomnost v ulicích sníží kriminalitu, ale pomůže i větší bezpečnosti dětí a chodců, zejména seniorů na komunikacích. Zaměříme se na sledování rychlosti vozidel v obci instalací radarů a světelných křižovatek na exponovaných místech. Rozšíříme kamerový systém v obci. Na tyto nové technologie se budeme snažit získat peníze z dotačních programů.

Moderní radnici

Jak si představujeme řízení obce v 21. století?

Obecní úřad v Horo je jako tajemný hrad v Karpatech. Důležité věci se pečou na uzavřených jednáních rady. Zápisy z projednávaných bodů jsou obvykle jednořádkové. Opoziční zastupitelé za Naše Horoměřice dostávají minimum informací se zřejmým cílem, aby do plánů radních viděli a mluvili co nejmíň.
Náš přístup k řízení radnice je úplně jiný. Na jednání rady bude mít přístup každý zastupitel a bude mít právo zařadit jeden bod do jednání. To se dnes neděje, přestože v minulých volbách nás volila třetina obyvatel - nemáme v radě ani hlas. Chceme podrobně informovat o rozhodnutích rady v zápisech, budeme pravidelně informovat o činnosti komisí a výborů. Na všechna jednání komisí i výborů zajistíme přístup občanů a umožníme projednání jejich podnětů. O naší práci budeme pravidelně informovat - na Facebooku, na novém webu obce, ve zcela novém Zpravodaji a samozřejmě i tradičními vývěskami. Chceme dostávat zpětnou vazbu k naší práci, k tomu jsou právě sociální sítě ideální.