Rozumný rozvoj Horoměřic 
     Horoměřice - náš domov  
     Omezení nákladní dopravy obcí
     Letiště nepřestěhujeme  
     Obec musí lépe hospodařit
     Otevřená radnice - více informací
     Bezpečnost v obciRozumný rozvoj Horoměřic

nahoru

V Horoměřicích bylo vydáno územní rozhodnutí na řadu lokalit. To znamená desítky nových domů a stovky obyvatel a problémys dopravu a nedostatečnou infrastrukturou (zejména kapacita čističky odpadních vod). V nadcházejícím volebním období by proto obec měla nové obyvatele „vstřebat“ a žádnou novou zástavbu neschvalovat. Teprve po dokončení zástavby v těchto nových lokalitách, by obec měla pokračovat v dalším rozvoji.

Naší prioritou v tomto volebním období je proto dopravní situace v obci a zlepšování infrastruktury.  Na výstavbu obecní infrastruktury chceme získat finance s pomocí grantů a dotací z EU a také hospodárnějším zacházením s obecními přijmy. Zaměříme se hlavně na kanalizace, chodníky, cesty atd. Podpoříme povrchové úpravy ulic (Krátká, Kolmá, Lomená, Úzká, Nebušická, Zelená, K Rybníku, K Ovčínu), sběrný dvůr a chodníky v ulici Hrdinů - přednostně pravá strana ve směru Letiště.

Budeme usilovat o vznik přirozeného centra Horoměřic. V úvahu připadá objekt státního statku (Agrivep), pokud to bude finančně únosné, případně další možnosti. 

Chceme, aby nová zástavba dodržovala měřítka, styl, tvary a materiály typické pro příměstské bydlení. Zadáme studii rozvoje obce fakultě urbanistiky ČVUT s cílem získat kvalifikovaný pohled na rozvoj obce. >>> příklad studie
 Koncepci rozvoje obce budeme projednávat až po veřejné diskusi.

Chceme přimět velké investory vybudovat zároveň se zástavbou i veřejné prostory–parky, aleje, dětská hřiště, popřípadě další požadovanou vybavenost. To při nynějším upřednostňování investorů v dílčích lokalitách není možné.

Chceme zlepšovat podmínky pro podnikatele v obci

 • Zajistíme transparentní přístup k zakázkám obce pro podnikatele s předností místních firem při   ekonomicky srovnatelných nabídkách.
 • Podpoříme rozšíření katalogu místních podnikatelů v obci, umožníme firemní reklamu zdarma na   webu obce.
 • Podpoříme maximálně začínající podnikatele v oblasti služeb pro obyvatele obce.
 • Chceme co nejnižší náklady pro podnikatele v oblastech, kde je může obec ovlivnit (voda,     odpady, daň z nemovitostí).
 • Podpoříme, kde to půjde, podnikatele žádající dotace od státu a krajů.

Chceme spolupracovat s okolními obcemi(Únětice, Statenice a Velké Přílepy) na velkých projektech jako je školství, dopravní obslužnost, sportovní zařízení (např. cyklostezky), zásobování apod.
 >>> obce sobě

Horoměřice - náš domov nahoru

Chceme podporovat občanskou společnost. Tedy motivovat obyvatele Horoměřic, aby sami přicházeli s nápady, jak zlepšit život v obci. Aby se společně scházeli na kulturních, společenských a sportovních akcích, aby se vzájemně podporovali a vytvářeli z Horoměřic svůj domov. Budeme to podporovat všemi prostředky, které budeme mít k dispozici – tedy organizačně, informačně, morálně a samozřejmě finančně.
 Materiálně a finančně podpoříme mimoškolní aktivity dětí, spolky a zájmová sdružení působící v Horoměřicích (fotbalový klub Horoměřic, Hasiče, klub důchodců, Sokol Horoměřice, rybářský spolek, florbal, plesy, koncerty apod). Na podporu těchto akcí vypíšeme granty.
 • Podpoříme vznik horoměřických vánočních trhů pod vánočním stromem.
 • Jednou ročně uspořádáme obecní ples,abychom se vzájemně lépe poznali a zároveň oslovili potenciální sponzory pro jednotlivé konkrétní záměry obce.
 • Zasadíme se o maximální využívání místní knihovny pro potřeby občanů
Budeme podporovat rodiny s dětmi , zejména dobudováním školy, školky a dětských hřišť. Podpoříme urychlenou výstavbu dalšího pavilonu mateřské školky v areálu Komenského, což uvolní celou kapacitu školy pro potřeby 1. a 2.stupně. >>> více

Chceme co nejvíce přispět k rozšíření zelených ploch v obci. V nových lokalitách budeme požadovat od investorů větší prostor pro zeleň, protože zástavba v dosud zelených lokalitách v obci vede k jejímu snižování. K rozšíření zeleně v obci chceme lépe využít stávající pracovníky obce a odborné firmy působící v tomto oboru v obci.
Osadíme a doplníme stromy na odpočinkových cestách z obce (cesta k Juliáně, alej Do Oříšků k sanatoriu, hlavní tahy dopravy z obce a pod.).

Obec se zpožděním dohání demografický vývoj příměstské lokality Prahy. Zpracujeme demografickou studii, která bude prioritou v rozvoji obce.

Podpoříme vznik nové lékařské ordinace praktického a zubního lékaře, aby se tak zvýšila kvalita a dostupnost lékařské péče v Horoměřicích.

Prověříme potřebu domu s pečovatelskou službou pro seniory. Tato potřeba by mohla svým rozsahem obec zaskočit stejně, jako v současnosti potřeba 1. a 2. stupně základní školy. V případě, že domov pro seniory bude zapotřebí, začneme v tomto směru konat.

Rozšíříme stravování pro starší občany. Podpoříme výstavbu kuchyňského pavilonu v areálu školky v Komenského ulici.

Podpoříme rozšíření a zkvalitnění obchodní sítě a služeb v obci, zejména úpravu provozní doby pošty

Rozšíříme síť odpadkových košů, zejména v lokalitách, kde se venčí psi, a doplníme zde polyetylenové sáčky.

Rozšíříme sběr nebezpečného odpadu na ČOV na středu odpoledne 15,00 – 18,00 hod.

Chceme navázat spolupráci s regiony v rámci EU. Tuto spolupráci budeme podporovat zejména v oblastech výměnných poznávacích a sportovních programů.

Omezení nákladní dopravy obcí nahoru

Obec trpí nadměrnou dopravou. Uděláme maximum proto, abychom dosáhli dalšího snížení těžké kamionové a nákladní dopravy přes Horoměřice - budeme požadovat kontroly obecní a státní policií.

Společně s ostatními obcemi okresu budeme požadovat od Středočeského kraje kvalitní správu komunikací a travních porostů u komunikací. Pokud nestačí kraj, využijeme techniku obce s finanční náhradou od kraje. Podpoříme posunutí hranice obce (označení) např. v Revoluční ulici.

Budeme spolu s okolními obcemi usilovat o zlepšování autobusového spojení Horoměřic s Prahou a okolím. Podpoříme autobusové spojení z Horoměřic k Lidlu a souběžné budování chodníků a cyklotras. P rověříme možnost vybudování chodníku(cyklostezky) do Suchdola.

Přes značnou zastavěnost území, se pokusíme najít smysluplnou objízdnou trasu pro hlavní tranzitní dopravu z Ruzyně na Statenice. Obec tuto dopravní situaci neřeší a přidává další dopravní zátěž změnou územního plánu ( ÚP č.10).

Při odstraňování dopravních problémů v obci se budeme řídit dopravní studií, která je pro obec zpracována. Podpoříme zvýšení propustnosti komunikace instalací semaforů na hlavní křižovatce
a prověříme zde možnost vybudování kruhového objezdu, jak navrhuje dopravní studie.  
Naším cílem je plynulý průjezd ze všech směrů.

Letiště nepřestěhujeme nahoru

S existencí mezinárodního letiště v Ruzyni nelze nic dělat. Budeme proto sledovat dodržování hlukových limitů při přeletu a od správy letišť požadovat co největší prostředky do oblasti životního prostředí. Tyto prostředky potom investujeme do zlepšení životního prostředí a lékařské péče pro občany.
Viz. zdravotní rizika blízkosti letiště.  >>> Obrana proti letišti Vodochody

Horoměřice musí lépe hospodařit  nahoru

Obec má slušné příjmy, s nimiž je ale nutno efektivně hospodařit.Občanům by nemělo být lhostejné, že při počtu čtyř uvolněných zastupitelů nemá nyní obec určeného zástupce, který obecní finance řídí. Budeme prosazovat spíše nepolitické řízení obce , konkrétněvýběrové řízení na funkci tajemníka obecního úřadu, což je jediná cesta k efektivnějšímu a méně politickému řízení obce.

V hospodaření obce budeme prosazovat:

 
Maximální hospodárnost při vynakládání finančních prostředků v oblastech veřejných zakázek, i drobných. Budeme prosazovat nabídková a výběrová řízení několika uchazečů od 50000,-Kč, a to nejen tam, kde to požaduje zákon.

 
Sledování a snižování nákladů ve všech oblastech hospodaření obce. Ekonomické informace vložíme na internet - například formou transparentního účtu zdarma.   >>> ZDE

Provedeme audit hospodaření obce se zaměřením na možnou úsporu  nákladů, ne pouze povinný každoroční účetní audit. Cílem je uspořit 10 až 20%režijních nákladů a ty následně vložíme do investiční a zájmové oblasti občanů Horoměřic.

  Prosadíme střediskové účtování  příjmů a nákladů firmou zajišťující správu vodovodu a kanalizace - ušetříme obci i občanům. 

  Vybereme dodavatele energií  v aukcích  - ušetříme obci a zájemcům  z řad občanů - předpokládaná úspora může být 20% a více.   >>> Černošice     >>> Roztoky

Prověříme nákladovost odpadového hospodářství.   >>> Opatření

Podpoříme ekonomické využití dělnických pracovníků a techniky obce pro občany.
Budeme ekonomicky stimulovat zaměstnance na hospodaření a chodu obce.

Chceme stimulovat občany, kteří v Horoměřicích bydlí nepřihlášeni, finanční částkou, aby sem změnili svoje trvalé bydliště. Nově přihlášeného občana odměníme 2000 Kč nebo slevou na ceně služeb, pokud se v obci přihlásí a umožní tak Horoměřicím čerpat příslušné příjmy ze státního rozpočtu.

Od nových investorů budeme požadovat přiměřené náklady na infrastrukturu nebo její vybudování, kterou vyvolá nová zástavba.

Dalším významným zdrojem příjmů jsou dotace a granty z veřejných financí – státního rozpočtu, účelových fondů a zejména pak z fondů EU(operační programy). Podpoříme žádosti o dotace, při větších projektech budeme spolupracovat se sousedními obcemi.

Otevřená radnice - více informací z obce - hlavně v zásadních otázkách nahoru

Chceme, aby všichni obyvatelé Horoměřic, pokud mají zájem, dostali o dění v obci maximum informací. K tomu chceme využít zejména internetu, což je nejen moderní způsob komunikace, ale hlavně to umožňuje obousměrnou diskusi, včetně kritických názorů.
 • V současnosti je obec na zásadní informace skoupá, jak na webu obce, tak ve Zpravodaji.
 • K informování občanů a pro diskusi využijeme i sociální média, zejména Facebook.
 • Prosadíme zveřejnění smluv obce na internetu >>>stávající situace
Jsme pro povinnost obcí zveřejňovat všechny smlouvy   >>> Legislativní úprava

Zcela změníme Obecní zpravodaj, aby přestal být hlásnou troubou radnice, plnou bezobsažných fotek a historických ohlédnutí . Chceme, aby Zpravodaj byl vyvážený a informačně bohatý, a občané se z něj dozvěděli, co se skutečně v Horoměřicích děje a co radnice chystá a jak hospodaří.
Zahájíme distribuci zpravodaje elektronickou formou s cílemdosáhnout vyšší kvality obsahu i vzhledu(barevné zpracování) a zároveň úspor.   >>> Roztocký ODRAZ

Zveřejníme harmonogram oprav , tak aby každý věděl, jak budou postupovat opravy a rekonstrukce komunikací, infrastruktury a budov.  

Zavedeme zkušební přenos zasedání zastupitelstva a rady obce přes internet, o těchto zasedáních budeme informovat zájemce zasláním emailu.  >>> právní informace

Chceme, aby
 • investiční záměry procházely daleko větší veřejnou diskusí a záměry obce se ,,nepekly" v obecní radě.
 • jednání zastupitelstva Horoměřic probíhala pravidelně, a to minimálně 1x měsíčně,o prázdninách 1x za dva měsíce.
 Budeme prosazovat poměrné složení obecní rady dle výsledků voleb.

Bezpečné Horoměřice nahoru

Naší základní prioritou je další snižování kriminality a vandalismu v obci.

Obecní policie musí být více vidět. O její činnosti jsme v posledním volebním období nezaznamenali žádné informace - zvýšíme informovanost o činnosti obecní policie a její mobilní dostupnost.

Podpoříme rozšiřování kamerového systému v kritických místech pro bezpečnost obyvatel, obecního majetku a majetku občanů.

Zaměříme se na regulaci hazardu na území obce, na prevenci hráčství a souvisejících nežádoucích jevů. Všechny poplatky plynoucí obci z hazardu vložíme do podpory sportu, kultury a zájmových spolků.
Budeme usilovat o omezování současným zastupitelstvem povoleného hazardu v obci.